Předmět: Didaktika Čj 2

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktika Čj 2
Kód předmětu KPV/DC2P
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vykoukalová Věra, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Historie vyučování českému jazyku na 1. stupni ZŠ. Metody práce učitele. Vyučovací metody racionální. Metody podle uplatnění v jednotlivých fázích vyučovacího procesu. Motivační metody. Výkladové metody. Fixační metody. Metody prověřování, hodnocení, kontroly a klasifikace. Jazyková výchova v 1. ročníku. Jazyková výchova ve 2.-5. ročníku ZŠ. Organizace jazykového vyučování. Didaktika ČJ transformuje obsah učiva jednotlivých ročníků 1. stupně ZŠ v metodické postupy, metody, algoritmy. Třídí cvičení z ČJ, rozvíjí invenci, volí motivaci. Seznamuje s učebnicemi. Zdůrazňuje didaktické zásady pro ČJ.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pracovní činnosti (dílny)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět podává souvislou a ucelenou informaci v těchto zájmových rovinách didaktiky českého jazyka (zaměřených speciálně na didaktiku učitelství 1. stupně ZŠ): Osnova: Historie vyučování českému jazyku na 1. stupni ZŠ. Metody práce učitele. Vyučovací metody racionální. Metody podle uplatnění v jednotlivých fázích vyučovacího procesu. Motivační metody. Výkladové metody. Fixační metody. Metody prověřování, hodnocení, kontroly a klasifikace. Jazyková výchova v 1. ročníku. Jazyková výchova ve 2.-5. ročníku ZŠ. Organizace jazykového vyučování. Současná koncepce výuky českého jazyka a její směry. Průběžné modelové ukázky výuky.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Rozhovor, Test

Aktivní účast na seminářích, průběžné plnění seminárních úkolů, seminární práce, prezentace vlastní práce.
Doporučená literatura
  • BRABCOVÁ, R. a kol. Didaktika českého jazyka pro studující oboru učit. na 1. st. ZŠ. SPN, Praha 1990..
  • ČECHOVÁ, M., STYBLÍK, V. Čeština a její vyučování. SPN, Praha 1998.;.
  • ČECHOVÁ, Marie, Karel OLIVA a Petr NEJEDLÝ. Hrátky s češtinou. 2., rozš. vyd.. Praha: ISV, 2001. ISBN 80-85866-84-6.
  • HUBÁČEK, J. a kol. Český jazyk pro učitele 1. - 4. ročníku.. Praha-SPN, 1990.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr