Předmět: Didaktika dětské literatury

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktika dětské literatury
Kód předmětu KPV/DDLP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Johnová Jana, PhDr. Ph.D.
 • Dubcová Věra, Mgr.
Obsah předmětu
Semináře dávají praktický návod, jak rozšiřovat slovní zásobu žáků a probírat sloh na 1. stupni ZŠ pro děti zajímavým a tvůrčím způsobem. Proto je velký prostor věnován hrám a tvořivé dramatice. V rámci seminářů je pamatováno i na společenskou výchovu.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra), Demonstrace dovedností studentů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 12 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět Didaktika dětské literatury navazuje na předchozí orientaci a znalost dětské literární produkce, jak světové, tak domácí. Umožňuje studentům aktivně uchopit čítankový nebo jiný umělecký text a řízenou interpretací jej přiblížit dětem mladšího školního věku. Předmět je koncipován jako činnostní výuka s možností variovat přístup k látce na základě vlastní tvořivé aktivity studentů. Důraz je kladen na přímé hluboké prožití textu, jeho interiorizaci, rozvoj fantazie a případné ovlivnění postojů. Texty jsou vybírány s ohledem na možnost etického působení na žáky. Předmět Didaktika dětské literatury je tedy koncipován jako možný nástroj šířeji pojaté ekologické výchovy s akcentem na etické povědomí žáků. Osnova: Struktura výukové hodiny literatury na 1. stupni ZŠ. Základní pojmy z teorie literatury. Psychologie čtenářství. Interpretace prozaického textu. Interpretace poezie. Metody aktivního a kritického myšlení v literatuře. Rozvoj tvořivosti. Dialogizace a dramatizace uměleckého textu.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Rozhovor

Vysoká míra aktivity a kreativita při práci v seminářích
Doporučená literatura
 • Učebnice ČJ pro ZŠ; Učební osnovy pro ZŠ..
 • HUBÁČEK, J. Český jazyk pro studující učitelství v 1. - 4. ročníku ZŠ. Praha 1990.. &, &.
 • HUBÁČEK, J. Učebnice stylistiky. SPN, Praha 1987..
 • KUŽELOVÁ, M. PAVLOVSKÁ, M. Tvořivá dramatika. Brno 1996..
 • MINÁŘOVÁ, E. Slohové vyučování. Brno 1998..
 • PTÁČKOVÁ, P. Sloh. Linx a spol., Praha..
 • VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1865-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr