Předmět: Didaktika dramatické výchovy

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktika dramatické výchovy
Kód předmětu KPV/DDRK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Johnová Jana, PhDr. Ph.D.
  • Příšovská Lucie, Mgr.
Obsah předmětu
Metody a techniky řízení procesů učení prostřednictvím metod dramatické/divadelní výchovy (s akcentem na vedení reflexí). Vztah divadelní /dramatické výchovy k dalším výchovám (globální, multikulturní, osobní a sociální, environmentální, mediální atd.). Vlastní mikrovýstupy studentů.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 12 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Student si rozvíjí schopnosti a dovednosti potřebné k praktickému zvládání jednotlivých metod a technik dramatické výchovy. Osvojí si základní poznatky a metodické postupy při vedení dětí v dramatické lekci. Naučí se využívat metody a techniky dramatické výchovy v rámci samostatného předmětu, ale také je bude schopen aplikovat ve výuce jiných předmětů.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Systematické pozorování studenta

Vlastní mikrovýukové výstupy studentů
Doporučená literatura
  • BAUDISOVÁ, A. Hry a cvicení pro dramatickou výchovu. Praha, Portál 1997..
  • BUDINSKÁ, H. Hry pro šest smysl?. Praha, Artama 1992..
  • WAY, B. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha, ISV 1996..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr