Předmět: Dějiny výtvarné kultury 1

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Dějiny výtvarné kultury 1
Kód předmětu KPV/DE1
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Valešová Hana, PhDr. Ph.D.
  • Pechová Zuzana, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Pravěké umění, Umění starověku (Mezopotámie, Egypt), Antika (Kréta, Mykény, Řecko, Řím), Byzantské umění, rané křesťanské umění, románský sloh, gotika Seznámení se základními pojmy a terminologií oboru. Rozbor vybraného výtvarného díla a jeho interpretace. Metody zprostředkování umění (galerijní pedagogika, socializace umění). Návštěvy aktuálních výstav současného výtvarného umění

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 10 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit s nejdůležitějšími uměleckými slohy a etapami české i světové výtvarné kultury. V rámci seminářů budou studenti seznámeni s metodami seznamování dětí a studentů s výtvarným uměním prostřednictvím návštěv v galériích, účastí na výstavách i jinými formami.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Esej, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Aktivní účast ve stanoveném rozsahu.
Doporučená literatura
  • CHALUPECKÝ, J. Nové umění v Čechách. Praha: H a H, 1994.
  • LAROUSSE, J. Umění nové doby. Praha:Odeon, 1974.
  • LEINZ, G. Malířství 20. století. Praha-Rebo, 1996.
  • PIJOAN, J. Dějiny umění. Díl 10.. Praha:Odeon, 1991.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní