Předmět: Didaktika hudební výchovy 1

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktika hudební výchovy 1
Kód předmětu KPV/DH1K
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Konvalinková Jana, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Získání teroetických znalostí a praktických dovedností k výuce hudební výchovy na prvním stupni základní školy. Okruhy přednášek: Význam hudby a její funkce v životě člověka. Cíl, úkoly a obsah hudební výchovy na prvním stupni základní školy (osnovy, učebnice, metodické příručky). Psychologické základy hudební výchovy (hudební vývoj dítěte, hudební schopnosti a nadání). Diagnostika v hudební výchově. Rozvoj hudebních schopností žáků 1. stupně základní školy. Didaktické zásady v hudební výchově. Vyučovací metody, organizace vyučování. Osobnost učitele hudební výchovy. Hudebně výchovné systémy (Orff, Kodály, Kabalevskij, Willems, ...). Dětská hudební tvořivost. Pěvecká výchova. Instrumentální činnosti. Poslechové činnosti. Hudebně pohybová výchova. Didaktická technika ve vyučovacím procesu. Vyučovací hodina a příprava učitele na vyučování.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 6 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti se seznámí a získání teoretických znalostí a praktických dovedností k výuce hudební výchovy na prvním stupni základní školy. Osnova: Význam hudby a její funkce v životě člověka Cíl, úkoly a obsah hudební výchovy na prvním stupni základní školy Psychologické základy hudební výchovy (hudební vývoj dítěte, hudební schopnosti a nadání) Rozvoj hudebních schopností žáků 1. stupně základní školy Didaktické zásady v hudební výchově Vyučovací metody, organizace vyučování. Osobnost učitele hudební výchovy Hudebně výchovné systémy - Orff, Kodály, Kabalevskij, Willems, waldorfská pedagogika a pedagogika Montessori Dětská hudební tvořivost - Rytmus a hry s rytmem Pěvecká výchova Instrumentální činnosti - Orffův instrumentář Hudební výchova v mezipředmětových vztazích a předmětových oblastech Jazyk a jazyková komunikace, Matematika, Přírodověda, Člověk a jeho svět.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Didaktický test

70% účast, vypracování partitur, zvládnutí hry na nástroje Orffova instrumentáře, zobcová flétna, tvůrčí práce, demonstrace hodiny HV
Doporučená literatura
  • DANIEL, L. Kapitoly z didaktiky hudební výchovy.. Olomouc-RUP, 1984.
  • DUZBABA, O. Hudební výchova pro studium učitelství 1.-4. ročníku ZŠ. Praha: SPN, 1980.
  • LASEVIČOVÁ, J. Didaktika hudební výchovy pro učitele primárního vzdělávání. Ostravská univerzita, 2004..
  • POPOVIČ, M. Vybrané kapitoly z didaktiky hudební výchovy.. Ústí nad Labem-FP, 1979.
  • SEDLÁK, F. Didaktika hudební výchovy. SPN, Praha 1985..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr