Předmět: Didaktika hudební výchovy 3

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktika hudební výchovy 3
Kód předmětu KPV/DH3P
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Konvalinková Jana, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Získání teroetických znalostí a praktických dovedností k výuce hudební výchovy na prvním stupni základní školy. Okruhy přednášek: Význam hudby a její funkce v životě člověka. Cíl, úkoly a obsah hudební výchovy na prvním stupni základní školy (osnovy, učebnice, metodické příručky). Psychologické základy hudební výchovy (hudební vývoj dítěte, hudební schopnosti a nadání). Diagnostika v hudební výchově. Rozvoj hudebních schopností žáků 1. stupně základní školy. Didaktické zásady v hudební výchově. Vyučovací metody, organizace vyučování. Osobnost učitele hudební výchovy. Hudebně výchovné systémy (Orff, Kodály, Kabalevskij, Willems, ...). Dětská hudební tvořivost. Pěvecká výchova. Instrumentální činnosti. Poslechové činnosti. Hudebně pohybová výchova. Didaktická technika ve vyučovacím procesu. Vyučovací hodina a příprava učitele na vyučování.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Demonstrace dovedností studentů, Cvičení, Prezentace práce studentů
 • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 16 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti se seznámí a získání teoretických znalostí a praktických dovedností k výuce hudební výchovy na prvním stupni základní školy. Osnova: Rozvoj hudebních schopností žáků 1. stupně základní školy Didaktické zásady v hudební výchově v oblasti vokálních a instrumentálních činností Práce s písní - nácvik písně, rozbor písně, intonace, výrazové prostředky Rozvoj sluchových dovedností Práce s hudebním motivem, práce s barvou a výškou tónu Motivace v hodinách hudební výchovy Poslechové činnosti Hudební výchova v mezipředmětových vztazích
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

70% účast, vypracování partitur, zvládnutí hry na nástroje Orffova instrumentáře, tvůrčí práce, demonstrace hodiny HV
Doporučená literatura
 • DANIEL, L. Kapitoly z didaktiky hudební výchovy. RUP, Olomouc 1984..
 • DUZBABA, O. Hudební výchova pro studium učitelství 1.-4. ročníku ZŠ. Praha: SPN, 1980.
 • LASEVIČOVÁ, J. Didaktika hudební výchovy pro učitele primárního vzdělávání. Ostravská univerzita, 2004..
 • POPOVIČ, M. Vybrané kapitoly z didaktiky hudební výchovy.. Ústí nad Labem-FP, 1979.
 • SEDLÁK, F. Didaktika hudební výchovy. SPN, Praha 1985..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr