Předmět: Didaktika hudební kreativity

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktika hudební kreativity
Kód předmětu KPV/DHKK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Konvalinková Jana, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Kreativita v HV a možnosti jejího rozvoje. Práce s motivem, variace, gradace kontrast, formy. Tvůrčí práce s textem, improvizace, zvukomalba. Aleatorické hry. Hudebně pohybová kreativita. Alternativní přístupy v hodinách HV

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace, Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
  • Semestrální práce - 12 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámení studentů se zásadami tvořivé a kreativní práce v oblasti hudebních aktivit. Osnova: Psychologické základy kreativity Kreativní myšlení, teorie schémat a práce s nimi při tvůrčích činnostech Metody kreativity a jejich vztah k hudební výchově Hry se slovy, rytmem, metrem, s tóny, motivem, poslechem a písničkou Kreativita při pohybových činnostech Minimalismus, improvizace v pentatonice, dórské tónině, na základě harmonického plánu Hry s kánonem, gradací, kontrastem Grafomotorické aktivity s rytmem, říkadlem, písní Metodika aktivit obsahujících hudební prvky v mezipředmětových vztazích a předmětových oblastech RVP
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

70% docházka, vlastnoručně vyrobené jednoduché hudební nástroje, výtvarné potřeby, vypracování seminární práce, ukázka praktické výuky, zápočtový test
Doporučená literatura
  • Slavíková, M. Psychologické aspekty hlasové výchovy žáků ZŠ.. &, &.
  • ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-928-6.
  • ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-339-0.
  • TICHÁ, A., ŠIMANOVSKÝ, Z. Písničky a jejich dramatizace.. Praha: Portál, 2000.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr