Předmět: Dějiny hudby

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Dějiny hudby
Kód předmětu KPV/DHUK
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Holubec Jiří, prof. PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přiblížení vývoje hudebního myšlení od nejstarších dob do současnosti. Veškerá problematika vychází z širšího kontextu vývoje lidské kultury (souvislosti s výtvarným uměním, architekturou, literaturou atd.) na pozadí historických reálií. Jednotlivá témata jsou důsledně dokumentována zvukovými ukázkami, popř. videoprogramy. Přednášené okruhy: Úvod do studia dějin hudby - Periodizace dějin hudby - Hudba antická - Období předrománské a románské - Gotika - Renesance - Baroko - Klasicismus - Romantismus - Hudba 20. století - Problematika české hudby v 1. pol. 20. století - Generace současně žijících skladatelů a jejich tvorba

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace
 • Účast na výuce - 30 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Hudební historiografie od nejstarších dob do současnosti. Veškerá problematika vychází z širšího kontextu vývoje lidské kultury (souvislosti s výtvarným uměním, architekturou, literaturou atd.) na pozadí historických reálií. Jednotlivá témata jsou důsledně dokumentována zvukovými ukázkami, popř. videoukázkami či demonstracemi skladeb na nástroji (výuka je věnována světové i české hudbě). Přednášené okruhy: Úvod do studia hudební historiografie, periodizace dějin hudby Hudba antická, období předrománské a románské Gotická a renesanční hudba Hudba v baroku. Klasicistní hudba Hudební romantismus Hudba 20. století, generace současných žijících skladatelů a jejich tvorba
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní zkouška, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Před zkouškou studenti předkládají seznam naposlouchaných skladeb a prostudované literatury. Součástí ústní zkoušky je poslechový test,minimálně 50 procentní docházka
Doporučená literatura
 • ČENČÍKOVÁ, O. Úvod do studia dějin evropské hudby.. PF Ústí nad Labem, 1983.
 • ČERNUŠÁK, G. Dějiny světové hudby.. Praha, 1972.
 • GREGOR, V. Dějiny evropské hudby pro posluchače pedagogických fakult. PF Ostrava, 1977..
 • KOLEKTIV. Hudba v českých dějinách. Supraphon, Praha 1989..
 • KOUBA, J. ABC hudebních slohů. Praha, Supraphon, 1988.
 • SMOLKA, J. a kol. Dějiny hudby. Togga, Praha 2001..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr