Předmět: Dětská literatura

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Dětská literatura
Kód předmětu KPV/DLI
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Vykoukalová Věra, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah: Komunikativní dovednosti Dramatická výchova a komunikace. Rozvoj verbální komunikace specifickými prostředky. Metody kritického myšlení k rozvíjení verbální komunikace. Základní formy společenského styku. Vypravování. Popis předmětu, děje.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 22 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit posluchače s vývojem nejtypičtějších žánrů literatury pro děti a mládež. Důraz nebude kladen na díla nejvýznamnější nebo nejhodnotnější, ale na ta, která jsou dosud čtenářsky živá. Semináře budou zaměřeny na novější a současnou literaturu a budou v nich podrobněji analyzována nejdůležitější díla jednotlivých žánrů.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu, Test

Aktivní práce v semináři. ypracování seminární práce. Přečtení nejméně 15 knih a prezentace zadané knihy.
Doporučená literatura
 • Dětská literatura a nová media. Praha 1989..
 • Nečítankové dětství: Průhledy do odvrácené tváře dětství perspektivou krásné literatury, Brno 1995..
 • Zlatý máj - o dětské literatuře a umění. Praha 1999, Praha 2000..
 • DITMAR, R. Problémy a lásky "obyčejných" holek. Nové knihy 3/2000..
 • GENČIOVÁ, M. Literatura pro děti a mládež ve srovnávacím žánrovém pohledu. Praha 1984..
 • HELD, J. V říši obraznosti, děti a fantastická literatura. Praha 1985..
 • POLÁČEK, J. a kol. Průhledy do české literatury 20. století. Brno 2000..
 • SIGLOVÁ, N. Dětská literatura po roce 1945 - poezie. Brno 1995..
 • SIROVÁTKA, O. Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře. Praha 1998..
 • SVOZIL, B. Tzv. literatura faktu jako trvalý problém I - III. Tvar 1993, č. 17 - 19..
 • ŠUBRTOVÁ, M. Dětská literatura po roce 1945 - próza. Brno 1995.. Brno, 1995. ISBN 80-85867-84-2.
 • TOMAN, J. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury. České Budějovice 1992.. České Budějovice: PdF, 1992. ISBN 80-7040-055-2.
 • URBANOVÁ, S. Metamorfózy dětské literatury. Olomouc 1999..
 • URBANOVÁ, S. Žánry, osobnosti, díla. PedF Ostrava 2002..
 • ZAPLETAL,Z. Články a recenze o literární tvorbě pro děti a mládež. Brno 1992..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní