Předmět: Didaktika přírodovědy

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktika přírodovědy
Kód předmětu KPV/DPRK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Modrá Jana, Mgr.
 • Růžičková Martina, Mgr.
Obsah předmětu
Předmět Didaktika přírodovědy seznamuje s formami a metodami výuky přírodovědných předmětů na prvním stupni ZŠ. Důraz je kladen na ekosystémové pojetí výuky, badatelské a projektové vyučování a na vytváření pozitivního vztahu dětí k živým organismům. Součástí je vycházka do přírody, seznámení se středisky ekologické výchovy, jejich nabídkou pro školy a učitele a ukázkami ekovýchovných programů.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pozorování, Projektová výuka, Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra), Problémové metody (badatelské, výzkumné), Cvičení, Seminář
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 12 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět Didaktika přírodovědy seznamuje s pojmy živá a neživá příroda, se základy biologického systému a s metodami výuky přírodovědných předmětů na prvním stupni ZŠ. Důraz je kladen na ekosystémové pojetí výuky a na vytváření pozitivního vztahu dětí k živým organismům.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Písemná práce

Aktivní účast na semináři, vytvoření pracovních listů, vypracování seminární práce
Doporučená literatura
 • Materiály a publikace vydávané středisky ekologické výchovy.
 • Učebnice prvouky a přírodovědy pro jednotlivé ročníky ZŠ.
 • KAŠOVÁ, J. Škola trochu jinak: projektové vyučování v teorii a praxi. Kroměříž: Juventa, 1995.
 • Podroužek Ladislav. Didaktika prvouky a přírodovědy pro primární školu. Dobrá Voda u Pelhřimova, 2003. ISBN 80-86473-37-6.
 • Podroužek Ladislav. Úvod do didaktiky prvouky a přírodovědy pro primární školu. Dobrá Voda u Pelhřimova, 2003. ISBN 80-86473-45-7.
 • TOMKOVÁ, A., KAŠOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-527-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr