Předmět: Didaktika prvouky

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktika prvouky
Kód předmětu KPV/DPUK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Johnová Jana, PhDr. Ph.D.
  • Šulcová Věra, Mgr.
Obsah předmětu
Rozdíl mezi předmětem prvouka a vlastivěda. Seznámení se současnými alternativními učebnicemi. Způsoby komunikace. Základní pracovní techniky. Druhy cviků pro postřeh, poznávání, identifikaci, koncentraci pozornosti. Metodické připomínky k jednotlivým ročníkům.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 12 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s cílovým zaměřením vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, očekávanými výstupy pro 1. období ZŠ. V průběhu semestru si studenti osvojí: " Metody, techniky a formy výuky. " Metodické postupy učitele v jednotlivých ročnících 1. období ZŠ. " Interdisciplinární vztahy. Seznámí se se současnými učebnicemi vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět pro 1. období ZŠ
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Systematické pozorování studenta

Prověření probraného formou pohovoru
Doporučená literatura
  • Učebnice prvouky..
  • HEDERER, J. Životní prostředí a výchova.. Praha, 1995.
  • PAUSEWANGOVÁ, E. 130 didaktických her.. Praha, 1994.
  • SMITH, A. Třída plná pohody. Praha, 1995..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr