Předmět: Didaktika pracovní výchovy

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktika pracovní výchovy
Kód předmětu KPV/DPVP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pechová Zuzana, Mgr. Ph.D.
  • Škaloudová Puchmajerová Lucrezia, Mgr. A. Ph.D.
Obsah předmětu
Didaktiké a metodické problémy pracovní výchovy. Příprava materiálu, organizace v hodině, bezpečnost při práci, hodnocení výsledků. Výchova k ekologickému myšlení. Techniky a pracovní postupy vhodné pro děti na 1. stupni ZŠ.

Studijní aktivity a metody výuky
Pracovní činnosti (dílny), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
  • Semestrální práce - 22 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje s didaktickými a metodickými problémy pracovních činností na 1. stupni ZŠ. Osnova: Příprava materiálu, organizace v hodině, bezpečnost při práci, hodnocení výsledků. Problém tvořivosti. Základní užívané metody, metodika přípravy na hodinu. Techniky a pracovní postupy vhodné pro děti na 1. stupni ZŠ s důrazem na současné pojetí rozvíjení estetického cítění. Témata: Práce s drobným materiálem (papír, textil, modelovací hmoty), konstrukční činnosti, pěstitelské práce, příprava pokrmů, přírodní materiály, lidové zvyky a tradice. V rámci seminární práce studenti navrhnou dílčí činnosti k jednotlivým tématům a metodiku prakticky ověří v seminářích. Předmět je ukončen kontrolním klasifikovaným testem.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Vypracování seminární práce podle zadání, mikrovýstupy.
Doporučená literatura
  • SCIGIEL, M. SCIGIELOVÁ, P. Kapitoly z technické zájmové činnosti: pro studijní obor vychovatelství a učitelství pro 1. stupeň základní školy. Brno, Paido 2003..
  • ŠKÁRA, I. Hrajeme si, pracujeme, zkoumáme a vyrábíme. Praha, SPN 1993..
  • ŠRITROVÁ, D. Nápady do školních lavic: výtvarná výchova a pracovní vyučování. Praha, Septima 2002..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr