Předmět: Dramatická výchova

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Dramatická výchova
Kód předmětu KPV/DRVP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Johnová Jana, PhDr. Ph.D.
  • Slabáková Nikola, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Metody a techniky divadelní a dramatické výchovy (nonverbální, verbální, s užitím prvků jiných umění). Různé formy a úrovně hraní rolí ve fiktivních dramatických situacích. Práce na technice dechu, hlasu a výslovnosti a koordinace s pohybovou činností. Práce s textem a pohyb adekvátní velikosti prostoru. Mimika a gestikulace.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti si osvojí základní poznatky z oboru dramatická výchova. Osnova: Dramatická výchovy v průběhu 20. století. Dramatická výchova v kontextu kurikulární reformy. Cíle, hodnoty a principy DV. Formy výuky DV, osobnost učitele. Metody a techniky DV.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Systematické pozorování studenta

Aktivní účast, mikrovýstup.
Doporučená literatura
  • CÍSAŘ,J.:. Proměny divadelního jazyka. Praha, Melantrich 1986..
  • MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy, Praha, artama 1999..
  • VALENTA, J. Kapitoly z teorie výchovné dramatiky. Praha, ISV 1995..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr