Předmět: Didaktika výtvarné výchovy 1

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktika výtvarné výchovy 1
Kód předmětu KPV/DV1P
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Valešová Hana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Historický vývoj kreslení a výtvarné výchovy. Místo a úloha výtvarné výchovy na ZŠ. Osobnost učitele výtvarné výchovy. Ontogeneze dětského výtvarného projevu a jeho diagnostika. Typologie a individualita. Pedagogické postupy a strategie ve výuce. Rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, okruhy, alternativní osnovy. Seminář navazuje na témata přednášek. Inovovaný sylabus - KA8 - Tandemová/týmová výuka (Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_38/0006908 Název projektu: Učitelem moderně a odborně - podpora učitelského vzdělávání na FP TUL) 1. Úvodní hodina - požadavky, termíny výuky, seznámení se způsobem zapojení do projektu 2. Historie a současnost VV 3. Tandemová výuka - Návštěva výstavy 4. Soudobé pojetí VV, RVP, proudy 5. Zdroje a inspirace pro plánování výuky VV 6. Tandemová výuka - Struktura hodiny výtvarné výchovy. Metodické problémy praxe. Příklad výtvarného úkolu inspirovaného konkrétním výtvarným dílem. Workshop + metodika výuky 7. Téma - technika - výtvarný problém 8. Tandemová výuka - Plánování výtvarného úkolu, vztah námětu, výtvarné techniky a výtvarného problému 9. Tandemová výuka - Výtvarné projekty 1, příklady z praxe, fotodokumentace, analýza dětských výtvarných prací 10. Přehled výtvarných technik. Metodický list - příprava, realizace, reflexe 11. Výtvarné soutěže. Prezentace dětských prací 12. Tandemová výuka - Výtvarné projekty 2, Metodické problémy praxe - diskusní fórum s učitelem z praxe 13. Dětský výtvarný projev, charakteristické znaky, typologie 14. Prezentace seminárního úkolu

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 12 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje s historií a současností oboru výtvarné výchovy. Seminář navazuje na témata přednášek. Osnova: Historický vývoj kreslení a výtvarné výchovy. Místo a úloha výtvarné výchovy na ZŠ. Osobnost učitele výtvarné výchovy. Ontogeneze dětského výtvarného projevu a jeho diagnostika. Typologie a individualita. Pedagogické postupy a strategie ve výuce. Rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, okruhy, alternativní osnovy.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Součástí zápočtu: seminární práce na zadané téma a příprava plánů učiva na souvislou praxi.
Doporučená literatura
  • HAZUKOVÁ, H. Příprava učitele na rozhodování ve výtvarné výchově I., II..
  • HAZUKOVÁ,H.; ŠAMŠULA,P. Didaktika výtvarné výchovy I..
  • UHLÍŘ, J. Tvoříme ve stylu známých malířů.
  • VONDROVÁ, P. Výtvarné techniky pro děti.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr