Předmět: Didaktiky výtvarné výchovy 2

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktiky výtvarné výchovy 2
Kód předmětu KPV/DV2K
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Valešová Hana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Plánování ve VV (struktura vyučovací jednotky, jednotlivé etapy, organizace při výuce VV). Rozhodování ve VV. Prezentace dětských výtvarných prací. Hodnocení ve VV. Výtvarné řady a projekty. Techniky a námět ve VV.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se věnuje didaktickým a metodickým otázkám výuky výtvarné výchovy na 1. stupni ZŠ. Připravuje studenty na pedagogickou praxi v oblasti teorie i praxe. Seminární práce předpokládá aplikaci teoretických poznatků při přípravě na hodinu výtvarné výchovy. Osnova: Plánování ve VV (struktura vyučovací jednotky, jednotlivé etapy, organizace při výuce VV). Rozhodování učitele ve VV. Prezentace dětských výtvarných prací. Hodnocení ve VV. Řešení situací ve VV. Výtvarné řady a projekty. Techniky a námět ve VV. Výtvarná etuda, výtvarná hra, výtvarný experiment. Předmět je ukončen ústní zkouškou, která shrnuje komplexní obsah studia výtvarných předmětů.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Součástí zápočtu: seminární práce na zadané téma a příprava plánů učiva na souvislou praxi.Písemný test, ústní zkouška.
Doporučená literatura
  • HAZUKOVÁ, H. Příprava učitele na rozhodování ve výtvarné výchově I., II.. Praha: PedF UK, 1994.
  • HAZUKOVÁ, H. ŠAMŠULA, P. Didaktika výtvarné výchovy.. Praha : PedF UK, 2005. ISBN 80-7290-237-7.
  • ROESELOVÁ, V. Techniky ve VV. Praha: Sarah, 1996. ISBN 80-902267-1-X.
  • UŽDIL, J. Čáry, klikyháky, paňáci a auta.. Praha: SPN, 1974.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr