Předmět: Didaktiky výtvarné výchovy 2

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktiky výtvarné výchovy 2
Kód předmětu KPV/DV2P
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Valešová Hana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Plánování ve VV (struktura vyučovací jednotky, jednotlivé etapy, organizace při výuce VV). Rozhodování ve VV. Prezentace dětských výtvarných prací. Hodnocení ve VV. Výtvarné řady a projekty. Techniky a námět ve VV. Inovovaný sylabus - KA7 - Obohacení výuky o cizojazyčné části (Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_38/0006908 Název projektu: Učitelem moderně a odborně - podpora učitelského vzdělávání na FP TUL) 1. Úvodní hodina, požadavky, registrace. Visual Art Terminology Alphabet 2. Výtvarná výchova v zahraničí - příklady. Visual art education at american elementary school . 3. Funkční slovník učitele VV. Slovník pojmů. Visual Arts Vocabulary. 4. Kurikulární dokumenty. Odborná literatura, časopisy. Art Education Standards. 5. Struktura jednotky výtvarné výchovy. Visual Art Education Class Structure. 6. Internetové zdroje, odkazy, ICT ve výtvarné výchově. ICT in Visual Art Education. 7. Teorie barev. Psychology of colours. 8. Současné koncepce výtvarného vzdělávání. DBAE, VCAE. Visual culture. 9. Příprava a plánování výtvarného úkolu. Methodical preparation. 10. Hodnocení a reflexe ve výtvarné výchově. Assesment and reflexion. 11. Hodnocení v zahraničí - testování dosažených výstupů. Visual art education testing at american elementary school 12. INSEA (International Society for Education through Art). AVP. TED. 13. Prezentace seminární práce, reflexe výuky, ověření znalosti odborné terminologie. 14. Zápočtový test

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje se základními postupy při plánování ve VV (struktura vyučovací jednotky, jednotlivé etapy, organizace při výuce VV). Rozhodování ve VV. Prezentace dětských výtvarných prací, možnosti využití ICT. Hodnocení ve VV. Řešení situací ve VV. Výtvarné řady a projekty. Techniky a námět ve VV. Výtvarná etuda, výtvarná hra, výtvarný experiment. Ict ve výuce výtvarné výchovy, nová média, e-learning. V každém výukovém bloku jsou zařazovány příklady využití ICT technologií odpovídající tématu. Prezentačních softwary jsou využívány v rámci výuky a při závěrečné prezentaci studentských projektů (Powerpoint). Osnova: Plánování ve VV (struktura vyučovací jednotky, jednotlivé etapy, organizace při výuce VV). Rozhodování učitele ve VV. Prezentace dětských výtvarných prací. Hodnocení ve VV. Řešení situací ve VV. Výtvarné řady a projekty. Techniky a námět ve VV. Výtvarná etuda, výtvarná hra, výtvarný experiment. Nová média, ICT ve výtvané výchově, příklady dobré praxe. Předmět je ukončen ústní zkouškou, která shrnuje komplexní obsah studia výtvarných předmětů.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Součástí zápočtu: seminární práce na zadané téma a příprava plánů učiva na souvislou praxi.Písemný test, ústní zkouška.
Doporučená literatura
  • HAZUKOVÁ, H. Příprava učitele na rozhodování ve výtvarné výchově I., II.. Praha: PedF UK, 1994.
  • HAZUKOVÁ, H. ŠAMŠULA, P. Didaktika výtvarné výchovy.. Praha : PedF UK, 2005. ISBN 80-7290-237-7.
  • ROESELOVÁ, V. Techniky ve VV. Praha: Sarah, 1996. ISBN 80-902267-1-X.
  • UŽDIL, J. Čáry, klikyháky, paňáci a auta.. Praha: SPN, 1974.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr