Předmět: Didaktika vlastivědy

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktika vlastivědy
Kód předmětu KPV/DVLP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Johnová Jana, PhDr. Ph.D.
  • Palkovičová Jiřina, Mgr.
Obsah předmětu
Současná nabídka alternativních učebnic. Učební osnovy pro 4. a 5. ročník. Druhy plánů pro vlastivědu. metody a formy práce. Dějepisná, zeměpisná a občanskovýchovná složka předmětu. Přehled doporučených pomůcek k jednotlivým kapitolám.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Současná nabídka alternativních učebnic. Učební osnovy pro 4. a 5. ročník. Druhy plánů pro vlastivědu. metody a formy práce. Dějepisná, zeměpisná a občanskovýchovná složka předmětu. Přehled doporučených pomůcek k jednotlivým kapitolám.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Didaktický test

Aktivita v seminářích, zápočtová písemná práce + pohovor.
Doporučená literatura
  • pracovní sešity k učebnicím vlastivědy.
  • Učebnice vlastivědy pro 4. a 5. roč..
  • TICHÁ, Z. Jak staří Čechové poznávali svět. Vyšehrad, 1984..
  • TOMEK, K. Vlastivěda 4, 5 - příručka pro učitele. Prodos, 1997..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr