Předmět: Ekologie pro učitele

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Ekologie pro učitele
Kód předmětu KPV/EKUP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Anděl Petr, doc. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Předmět je zaměřen na praktické aspekty ochrany životního prostředí a na osvojení základních znalostí potřebných pro učitele na základní škole. Seznamuje se základními složkami životního prostředí, s ekonomickými a legislativními nástroji ochrany, se získáváním a zpracováním informací a s možnostmi zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů. Důraz je kladen na činnost a možnosti jednotlivce a na tzv. ekologii všedního dne. Ke každému obecnému okruhu jsou vždy uvedeny praktické metodické návody pro školní praxi. Metodika ekologické výchovy je založena na principu přiměřenosti a na začlenění těchto témat do všech předmětů, s využitím různých metodických forem. Vhodnou předchozí průpravou pro tento předmět je absolvování předmětu ?Základy ekologie?, který je zaměřen na teoretické aspekty ekologie a ochrany životního prostředí. Všechny přednášky jsou zpracovány ve formě počítačových prezentací.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na praktické aspekty ochrany životního prostředí a na osvojení základních znalostí potřebných pro učitele na základní škole. Seznamuje se základními složkami životního prostředí, s ekonomickými a legislativními nástroji ochrany, se získáváním a zpracováním informací a s možnostmi zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů. Důraz je kladen na činnost a možnosti jednotlivce a na tzv. ekologii všedního dne. Ke každému obecnému okruhu jsou vždy uvedeny praktické metodické návody pro školní praxi. Metodika ekologické výchovy je založena na principu přiměřenosti a na začlenění těchto témat do všech předmětů, s využitím různých metodických forem. Vhodnou předchozí průpravou pro tento předmět je absolvování předmětu Základy ekologie, který je zaměřen na teoretické aspekty ekologie a ochrany životního prostředí. Všechny přednášky jsou zpracovány ve formě počítačových prezentací.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočet je udělen při současném splnění dvou podmínek: (a) zpracování seminární práce v požadované kvalitě na téma zadané na začátku semestru, (b) úspěšné absolvování písemného testu z látky v rozsahu uvedeném v sylabu
Doporučená literatura
  • Naše společná budoucnost.. 1991.
  • tatistické ročenky životního prostředí České republiky. Ministerstvo životního prostředí (vychází každoročně).
  • Teze předmětu ?Ekologie pro učitele? ? obsahují základní výtah z počítačových prezentací promítaných na přednáškách, jsou vystaveny na internetu..
  • ANDĚL, P. Ochrana životního prostředí. TU, Liberec, 2005.
  • ANDĚRA, M. Encyklopedie naší přírody. Slovart, Praha, 2017. ISBN 9788075293466.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr