Předmět: Exkurze, projekty 1

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Exkurze, projekty 1
Kód předmětu KPV/EXP1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Valešová Hana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Exkurze i projekty jsou koncepčně zaměřeny na samostatnou práci studentů. Studenti v těchto projektech mají propojit teoretické znalosti z dějin výtvarného umění a metodiky tohoto oboru s praktickou aplikací v terénu. Základním posláním je uvědomit si komplexnost pedag. působení v tomto oboru (uplatnění mezipředmětových vztahů s HV, TV apod.). Program exkurze se každoročně proměňuje, studenti tak poznávají památky různých epoch i regionů naší země.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Pozorování, Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
  • Účast na výuce - 24 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 36 hodin za semestr
Výstupy z učení
Exkurze i projekty jsou koncepčně zaměřeny na samostatnou práci studentů. Studenti v těchto projektech mají propojit teoretické znalosti z dějin výtvarného umění a metodiky oboru s praktickou aplikací v terénu. Osnova: Program exkurze se každoročně proměňuje podle aktuálních výstav a expozic. Seminární práce: písemný záznam projektu s fotodokumentací (event. jinou formou dokumentace) a vlastním zhodnocením. Portfolio.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Systematické pozorování studenta

Písemný záznam projektu s fotodokumentací (event. jinou formou dokumentace) a vlastním zhodnocením. Portfolio.
Doporučená literatura
  • další výběr literatury podle programu exkurze.
  • HEROUT, J. Staletí kolem nás. Praha: Panorama, 1981.
  • POCHE, E. a kol. Umělecké památky Čech 1 - 4. Academia,. 1980.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr