Předmět: Figurální kresba a malba

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Figurální kresba a malba
Kód předmětu KPV/FKMP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Šavel Vladimír, doc. Mgr.
 • Škaloudová Puchmajerová Lucrezia, Mgr. A. Ph.D.
Obsah předmětu
Zabývá se studiem figury, vytváří figurální kompozice, stylizace figury nejprve v kresbě, pak v malbě. Součástí je seznámení se s mistry figurální kompozice minulosti i současnosti. Studentům se zadávají tematické práce, ale mají prostor i pro své vlastní výtvarné vyjádření figurální kompozice. Výsledky ze seminářů jsou vystaveny na školních výstavách.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Pozorování, Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 22 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje se zásadami figurální kresby a malby a s představiteli figurální kompozice minulosti i současnosti. Teoretické poznatky jsou aplikovány při praktické kresbě a malbě v ateliéru. Seminář má formu ateliérová výuky. Osnova: Studium figury (kresba suchými, mokrými materiály, malba temperou, pastelem), velkoformátová kresba a malba. Tvorba figurální kompozice, stylizace figury. Tematické práce - vlastní výtvarné vyjádření figurální kompozice. Výsledky ze seminářů budou prezentovány na školních výstavách.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Rozhovor

Školní práce ze všech seminářů, domácí práce, písemná seminární práce; účast na školní výstavě
Doporučená literatura
 • Der Nackte Mensch..
 • Monografie: Michelangelo, El Greco, Cézanne, Picasso, Kubišta, Anderle.;.
 • Brožek, J. Uvedení do práce s barvami.
 • PIJOAN, J. Dějiny umění.. Praha-Svoboda.
 • STANĚK, LINC. Technika figurální kresba..
 • TEISSIG, K. Techniky kresby.. Praha-Avertinum, 1980.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr