Předmět: Základy fonetiky, lexikologie a slovotvorby

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Základy fonetiky, lexikologie a slovotvorby
Kód předmětu KPV/FLSK
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vykoukalová Věra, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Charakteristika českého jazyka. Zařazení češtiny mezi ostatní jazyky. Zvuková stránka jazyka a grafická stránka jazyka. Motivovanost slova. Pojmenování jednoznačná, mnohoznačná, souznačná, opozitní. Expresívní významy pojmenování. Pojmenování nepřímá. Slovo z hlediska slovnědruhového. Vrstvy ve slovní zásobě. Třídění/klasifikace/ slov. Slovníky a jejich druhy. Způsoby, postupy a prostředky tvoření slov. Slovotvorná stavba slova. Pojmenovací/ onomaziologické kategorie. Slovotvorné třídy, typy a podtypy.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pracovní činnosti (dílny), Skupinová konzultace, Seminář
 • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 22 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět podává souvislou a ucelenou informaci v těchto zájmových rovinách (upravených pro potřeby učitelství 1. stupně ZŠ): Osnova: Charakteristika českého jazyka. Zařazení češtiny mezi ostatní jazyky. Zvuková stránka jazyka a grafická stránka jazyka. Motivovanost slova. Pojmenování jednoznačná, mnohoznačná, souznačná, opozitní. Expresívní významy pojmenování. Pojmenování nepřímá. Slovo z hlediska slovnědruhového. Vrstvy ve slovní zásobě. Třídění/klasifikace/ slov. Slovníky a jejich druhy. Způsoby, postupy a prostředky tvoření slov. Slovotvorná stavba slova. Pojmenovací/ onomaziologické kategorie. Slovotvorné třídy, typy a podtypy.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Didaktický test

Aktivní účast na seminářích, písemný zápočtový test, seminární práce, ústní zkouška: prokázání orientace v oboru. DISTANČNÍ VÝUKA: plnění distančních seminárních úkolů, dle rozhodnutí vyučujícího zkouška formou písemného testu.
Doporučená literatura
 • Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český.
 • ČECHOVÁ, Marie. Čeština - řeč a jazyk. 3., rozš. a upr. vyd.. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2011. ISBN 978-80-7235-413-9.
 • ČECHOVÁ, Marie, Karel OLIVA a Petr NEJEDLÝ. Hrátky s češtinou. 2., rozš. vyd.. Praha: ISV, 2001. ISBN 80-85866-84-6.
 • HAVLOVÁ, I. a kol. Český jazyk A pro studující učitelství 1. st. ZŠ a SPPg.. Praha-UK, 1999.
 • HUBÁČEK, J. a kol. Čeština pro učitele.. Opava-Optys, 1996.
 • KARLÍK, Petr, Marek NEKULA, Zdenka RUSÍNOVÁ a Miroslav GREPL. Příruční mluvnice češtiny. Vyd. 2., opr. [i.e. 4. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. ISBN 978-80-7106-624-8.
 • VYKOUKALOVÁ,Věra. FLS stručně (studijní texty k úvodu do češtiny, naukám ohláskách, lexikologii a slovotvorbě), 2. vydání. TUL, Liberec, 2014. ISBN 978-80-7494-172-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr