Předmět: Grafická tvorba

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Grafická tvorba
Kód předmětu KPV/GRTK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Škaloudová Puchmajerová Lucrezia, Mgr. A. Ph.D.
Obsah předmětu
Doplňuje základní grafický seminář o nové grafické techniky. Obsahuje přípravné kresby pro grafické listy, přenos kresby na grafický materiál. V barevné grafice se řeší soutisk několika matric i postupné odrývání jedné matrice. Grafické listy se vytváří ve větším formátu. Zpracovává se tematický cyklus prací i volná grafická tvorba. Dále kombinované techniky tisku s následnou dokresbou či jinou výtvarnou úpravou. Výsledky ze seminářů jsou vystaveny.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace, Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 22 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět rozšiřuje předmět Výtvarné vyjadřování II (grafika) o další grafické techniky se zaměřením na využití ve výuce na 1. stupni ZŠ. Výuka probíhá formou výtvarné dílny. Osnova: Tvorba přípravných kreseb pro grafické listy. Přenos kresby na grafický materiál. Barevný tisk: soutisk několika matric i postupné odrývání jedné matrice. Grafické listy většího formátu. Kombinované techniky tisku s následnou dokresbou či jinou výtvarnou úpravou. Alternativní grafické postupy. Zpracovává se tematický cyklus prací i volná grafická tvorba. Výsledky ze seminářů jsou prezentovány na výstavě.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Školní práce ze všech seminářů, domácí práce, písemná seminární práce; účast na školní výstavě
Doporučená literatura
  • BAUER, A. Grafika knížka pro každého. Olomouc, Rubico, 1999.
  • HOLEŠOVSKÝ, Fr. Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež.. Praha-Albatros, 1989.
  • KREJČA, A. Grafické techniky.. Praha-Aventinum, 1995.
  • MARCO, J. O grafice.. Praha-Svoboda, 1981.
  • SČUG HOLLAR. Česká grafika XX. století.. Praha, 1997.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr