Předmět: Hudební formy a harmonie

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Hudební formy a harmonie
Kód předmětu KPV/HFHK
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Holubec Jiří, prof. PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Základy úpravy a spojování akordů v hudební větě. Harmonie úzká, široká a smíšená. Druhy kvintakordů, septakordů. Sluchová analýza harmonické struktury skladby. Harmonizace melodie. Základní prvky hudební formy, téma, práce s tématem. Základní typy hudebních forem. Písňová forma malá, velká. Sonátová forma, rondo, variace. Základy kontrapunktu a jeho hlaní formy, fuga a její stavba. Formy typické pro jednotlivá hudební období. Skladebné techniky hudby 20. století a současnosti.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka se soustředí na následující témata: -základy úpravy a spojování akordů v hudební větě -rozloha úzká, široká a smíšená -poloha akordů -vedení dvojhlasu v harmonii -harmonické funkce a jejich zástupci na vedlejších stupních -kvintakordy a jejich obraty v harmonii -dominantní septakord -sluchová analýza harmonické struktury skladby -harmonizace melodie -základní prvky hudební formy, téma, práce s tématem -typy hudebních forem (písňové formy, sonátová forma, rondo, variace, fuga) -vybrané typy hudebních druhů a žánrů (žánry programní hudby, komorní druhy, opera, muzikál, píseň)
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Požadavky k zápočtu: vypracování písemné práce (testu), docházka 80% Požadavek ke zkoušce: úspěšné vypracování písemné práce (testu)
Doporučená literatura
  • HOLUBEC, J. Česká hudební teorie 20.století.. UJEP Ústí nad Labem, 2004.
  • KOFROŇ, J. Učebnice harmonie.. Praha-Supraphon, 1981.
  • TICHÝ, V. Harmonicky myslet a slyšet.. Praha-HAMU, 1996.
  • ZENKL, L. ABC hudebních forem.. Praha-Supraphon, 1984.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr