Předmět: Hlasová výchova

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Hlasová výchova
Kód předmětu KPV/HLVP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Slabáková Nikola, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Dechová, hlasová a artikulační cvičení s individuálním přístupem a kontrolou vyučujícího. Metodika rozezpívání a metodika práce s písní. Správný postoj při zpěvu. Funkce brady, rtů a bránice. Transpozice písní do vhodných tónin. Neutralizace vokálů. Brumendo, němý vokál, dynamika na jednom a více tónech, agogika a výraz. Intonování a příčiny nečisté intonace. Práce se zpěvníky a sborníky písní. Příprava na pozorování a schopnost taktního hodnocení pěveckých výkonů jiných interpretů.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 22 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Teorie zpěvu Osnova: Individuální hlasový výcvik Odstraňování negativních návyků v teorii i praxi Dechová cvičení Hlasová cvičení s menším tónovým rozsahem Výběr lidových a umělých písní Volba tóniny odpovídající hlasovým možnostem zpívajícího Nácvik písně: - vědomé dýchání, správné frázování, měkké nasazování tónů, srozumitelná výslovnost - agogika a dynamika ve zpěvu - zpěv zpaměti - zpěv s doprovodem nástroje/nástrojů Upevňování správných návyků v teorii i praxi
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Zpěv lidových a umělých písní v tónině odpovídající rozsahu a možnostem jednotlivců, schopnost využití chromatického postupu akordů pro rozespívání
Doporučená literatura
  • DANIEL, L. Hudební výchova.. Olomouc, 1961.
  • SOUKUP, J. Hlas, zpěv, pěvecké umění.. Praha, 1972.
  • VRCHOTOVÁ - PÁTOVÁ, J. Didaktika sólového zpěvu.. Praha, 1990.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr