Předmět: Hudební nauka 1

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Hudební nauka 1
Kód předmětu KPV/HN1P
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Holubec Jiří, prof. PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Výklad základních hudebných pojmů - tón, tónová soustava, notopis, takt, rytmus, přednesová a jiná označení, soustava stupnic, intervaly, akordy. Základní harmonické funkce v doprovodu písní. Stručné poučení o hudebních formách a hudebních nástrojích. V průběhu výuky hudební nauky jsou teoretické poznatky vázány na hudební materiál a činnosti, zdůrazňován je smysl jejich osvojování pro získávání hudebních dovedností (hra na nástroj, intonace) a budoucí učitelskou praxi.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Semestrální práce - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
Výstupy z učení
Základní hudební pojmy, jejich výklad a procvičení 1. Vlastnosti tónu, 2. Tónová soustava, 3. Pravidla notopisu, 4. Základy hudební kinetiky: metrum, takt, rytmus, 5. Přednesová a jiná označení, 6. Soustava stupnic durových, mollových, pentatonika, církevní stupnice..ntervaly, akordy. Základní harmonické funkce v doprovodu písní. Stručné poučení o hudebních formách a hudebníchnástrojích. V průběhu výuky hudební nauky jsou teoretické poznatky vázány na hudební materiál a činnosti, zdůrazňován je smysl jejich osvojování pro získávání hudebních dovedností (hra na nástroj, intonace) a budoucí učitelskou praxi.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Požadavek ke zkoušce: úspěšné vypracování písemné práce (testu)
Doporučená literatura
  • CMÍRAL, A. Základní pojmy hudební. Praha: SHV, 1965.
  • HŮLA, Z. Brána hudby.. Praha-Panton, 1982.
  • LISÁ, D. Hudební nauka pro malé i větší muzikanty 1.. Praha-Supraphon, 1992.
  • POPOVIČ, M. Hudební nauka.. UJEP Ústí nad Labem, 2003.
  • Prokeš, Z. Základy hudební nauky. Liberec: TUL, 1999.
  • Zenkl, L. ABC hudební nauky. Praha: Supraphon, 0986.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr