Předmět: Hra na klávesové nástroje

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Hra na klávesové nástroje
Kód předmětu KPV/HNKN
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Holubec Jiří, prof. PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cílem předmětu je další zdokonalování v nástrojové (klavírní a keybordové) hře. Kromě hry etud je pozornost věnována interpretaci inidividuálně vybíraných přednesových skladeb včetně písňového materiálu, vždy s ohledem na uplatnění při výuce i mimoškolních aktivitách na prvním stupni základní školy. Studenti se seznamují s hrou na keybord, možnostmi nástroje a jeho event. využitím v hudebně výchovném procesu. Součástí práce je získávání praxe ve hře podle kytarových značek, transponování písní apod.

Studijní aktivity a metody výuky
Pozorování, Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
Výstupy z učení
Cílem předmětu je pokračovat v osvojování a upevňování návyků a dovedností v oboru nástrojové (klavírní) hry a připravit se na praktické a pohotové ovládání klávesového nástroje při hudebních činnostech v mateřské škole.Při výuce jsou využívány keyboardy. Kromě hry etud a instruktivních přednesových skladeb je nacvičován doprovod písní, jejich transpozice a stylizace. Student je připravován na využití nástroje při pohybových aktivitách (výběr skladeb, písní - pochod, písně v různých taktech).
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Techniku nástrojové hry student zdokonaluje prostřednictvím hry stupnic, upevňuje si hru akordů, rozšiřuje kánon písní pro práci v mateřské škole.
Doporučená literatura
  • Notové materiály interpretovaných skladeb..
  • HOLUBEC, J., PRCHAL, J. Populární hudba ve škole.. Praha-Muzikservis, 1999.
  • HOLUBEC, J., PRCHAL, J., REITTEREROVÁ, V. Nebojme se klasiky.. Praha-Baerenreiter, 2007.
  • JURKOVIČ, P. Instrumentální soubory na základní škole.. Praha-SPN, 1988.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr