Předmět: Hudebně pohybový kurz

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Hudebně pohybový kurz
Kód předmětu KPV/HPKK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Konvalinková Jana, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Studenti si osvojí rytmickou složku hudby jako důležitý aspekt tanečního vyjádření.Zvládnou základní tanečně pohybové dovednosti ,pohybové prvky, poznají charakteristické rysy lidového tance,druhy tanců,naučí se vytvářet rytmicko-pohybové hry,podporují sociální vztahy v kolektivu,dovedou vytvářet podněty k taneční improvizaci, osvojují si základy lidového tance, výrazového tance, country tance, orientálního tance, baletu.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
Výstupy z učení
Pohyb jako prostředek vyjadřování hudby, ale i k pochopení jejích zákonitostí, základní taneční postoje a kroky využívané na národní škole, spojení poslechu a ostatních činností s pohybem. Písnička a pohyb.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

Forma víkendového semináře vyžaduje 100% účast. Pomůcky - 2 šátky, 2 lehké míčky, 2 pytlíčky s rýží, kamínky, dřívka, pohodlný oděv i obuv, dlouhá sukně, karimatka.Naučit se spojovat jednotlivé složky hudební výchovy s pohybovými činnostmi. "Po dobu nařízené distanční výuky bude kontaktní účast na přednáškách a seminářích nahrazena plněním dílčích úkolů a komunikací se studenty v e-learningovém kurzu či on-line výukou."
Doporučená literatura
  • KOUTSKÝ, J. Anglické písničky pro malé dětičky. &, &.
  • KOUTSKÝ, J. Raz, dva, tři.
  • KŮRKOVÁ, B. Tvůrčí činnosti pohybem.
  • SMÍTKOVÁ, Z. Špalíček..
  • VISKUPOVÁ, B. Hudba a pohyb..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr