Předmět: Hygiena hlasu a mluvní cvičení

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Hygiena hlasu a mluvní cvičení
Kód předmětu KPV/HYHK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Bubeníčková Zuzana, MgA.
Obsah předmětu
Způsob výslovnosti jednotlivých samohlásek a souhlásek. Praktické procvičování v návaznosti na výklad učiva. Poruchy hlasu, jejich náprava a prevence. Charakteristika prostředí, v němž realizujeme verbální a zpívaný projev. Negativní vlivy a jejich odstraňování. Výběr textu (úryvky z prózy, poezie, novinové články, krátké dialogy ...) a práce s intonací, tempem, artikulací, interpunkcí, případně s gesty a mimikou.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Způsob výslovnosti jednotlivých samohlásek a souhlásek. Praktické procvičování v návaznosti na výklad učiva. Poruchy hlasu, jejich náprava a prevence. Charakteristika prostředí, v němž realizujeme verbální a zpívaný projev. Negativní vlivy a jejich odstraňování. Výběr textu (úryvky z prózy, poezie, novinové články, krátké dialogy ...) a práce s intonací, tempem, artikulací, interpunkcí, případně s gesty a mimikou.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Teoretické znalosti o způsobu tvoření hlásek, práce s textem v praxi, analýza kvality předneseného textu
Doporučená literatura
  • HÁLA, B.; SOVÁK, M. Hlas, řeč, sluch.. Praha, 1947.
  • HOLASOVÁ, T. Umíte dobře mluvit?. Praha, 1992.
  • ŠPAČKOVÁ, A. Moderní rétorika.. Praha, 2003.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr