Předmět: Instrumentální činnosti

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Instrumentální činnosti
Kód předmětu KPV/INCP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Prokeš Zbyněk, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Získání teroetických znalostí a praktických dovedností k výuce hudební výchovy na prvním stupni základní školy s ohledem na instrumentální činnosti. Okruhy cvičení: Význam hudby a její funkce v životě člověka. Cíl, úkoly a obsah hudební výchovy na prvním stupni základní školy s ohledem na instrumentální činnosti (osnovy, učebnice, metodické příručky). Psychologické základy hudební výchovy (hudební vývoj dítěte, hudební schopnosti a nadání) s ohledem na instrumentální činnosti. Diagnostika v hudební výchově. Rozvoj hudebních schopností žáků 1. stupně základní školy ve spojení s využitím Orffova instrumentáře. Didaktické zásady v hudební výchově při využití Orffova instrumentáře i vlastnoručně vyrobených nástrojů. Vyučovací metody, organizace vyučování. Hudebně výchovné systémy (Orff, Kodály, Kabalevskij, Willems). Dětská hudební tvořivost s ohledem na instrumentální činnosti. Didaktická technika ve vyučovacím procesu. Vyučovací hodina a příprava učitele na vyučování.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 15 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámení studentů se zásadami tvořivé a kreativní práce v oblasti instrumentálních činností Osnova: Elementární nástroje Orfeova instrumentáře a práce s nimi Způsob instrumentace na nástroje Orfeova instrumentáře - zvonkohry, xylofony, metalofony Hry se slovy, rytmem, metrem, s tóny, motivem a tvorba instrumentálního doprovodu Zapojení Orfeova instrumentáře, zobcové flétny, kytary as klavíru ve výchově dětí Minimalismus, improvizace v pentatonice, dórské tónině, doprovod písní Hry s kánonem Tvorba třídního orchestru
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Didaktický test

Aktivní zapojení při osvojování didakticko hudebních dovedností v oblasti insrutrumentálních činností, vytvoření vlastnoručních pomůcek potřebných k osvojení didaktické práce, 1x mikrovýstup, zápočtový test
Doporučená literatura
  • Hurník - Eben. Česká orffova škola I. a II. díl, Praha.
  • KOUTSKÝ, J. Didaktika hudební výchovy na 1. stupni. Liberec: TUL, 2008. ISBN 978-80-7372-372-9.
  • Kulhánková,E. Řemesla ve hře, písni a tanci.
  • SEDLÁK, F. Didaktika hudební výchovy.. Praha-SPN, 1985.
  • TICHÁ, A. Učíme děti zpívat. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-916-X.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr