Předmět: Intonace a rytmus

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Intonace a rytmus
Kód předmětu KPV/INRK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Prokeš Zbyněk, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
I - přirozená tónina dur, moll tónina, volné nástupy všech stupňů, základní intervaly a jejich odvozování - opěrné písně; kvintakord dur, moll - obraty, dominantní septakord. R- pravidelné (nepravidelné) dělení not a pomlk, tečka u noty, synkopa

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace dovedností studentů, Cvičení, Samostudium studentů
  • Účast na výuce - 24 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 16 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na upevňování a rozvoj hudebních schopností a dovedností prostřednictvím vokálních aktivit založených na správném pochopení a aplikaci tonální a intervalové metody. V oblasti rytmického výcviku je pozornost věnována upevnění a zdokonalení rytmického cítění. Na základě analýzy a syntézy získávaných poznatků a dovedností je rozvíjena melodická, harmonická a rytmická představivost, dále též hudební paměť.
Teoeretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Praktická zkouška

- intonace tonální melodie rytmizované - sluchová analýza a intonace probíraných jevů/test - zápis prosté tonální melodie rytmizované
Doporučená literatura
  • Daniel, L. Intonační cvičení I, II. Olomouc, 1980.
  • Kofroň, J. Učebnice intonace a rytmu. Praha, 2007. ISBN 80-86385-15-9.
  • Kolář, J. Intonace sluchová výchova I - III. Praha, 1983.
  • Lišková, Hurník. Učebnice HV pro 1. - 5. roč. ZŠ.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr