Předmět: Didaktika německého jazyka 1

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktika německého jazyka 1
Kód předmětu KPV/JD1K
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Perný Jaroslav, doc. PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Rozvoj odborné didaktické kompetence. Komplexní rozvoj řečových dovedností (poslech a čtení s porozuměním, ústní a písemný projev) a jazykových prostředků (přednostně slovní zásoba, gramatika výslovnost), které vedou k dosažení cílové referenční úrovně dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Úplné a aktuální informace jsou uvedeny v sylabech na webových stránkách katedry německého jazyka http://www.fp.tul.cz/knj/novyweb/materialy/hasikova

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět lingvodidaktiky, bázové discipliny, cíle vyýuky cizího jazyka naprvním stupni ZŠ, jazykové prostředky (lingvistická analýza (interference), metodické postupy nácviku, typologie cvičení, role jazykových prostředků v současné výuce NJ na prvním stupni ZŠ a jejich odraz v učebnicích
Nárůst odborné a jazykové kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
zápis bez omezení

Hodnoticí metody a kritéria
Rozbor jazykového projevu studenta, Didaktický test, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Aktivní spolupráce v hodině, úspěšné zvládnutí dílčích úkolů, 75% účast v semináři. Požadavky se mohou aktuálně lišit. Úplné a aktuální informace jsou uvedeny v sylabech na webových stránkách katedry německého jazyka http://www.fp.tul.cz/knj/novyweb/materialy/hasikova
Doporučená literatura
  • HENDRICH, J. Didaktika cizích jazyků. Praha, SPN 1988.. &, &.
  • PODRÁPSKÁ, K. Kapitoly z lingvodidaktiky německého jazyka, TUL 2008..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr