Předmět: Jazykový proseminář

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Jazykový proseminář
Kód předmětu KPV/JZPP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vykoukalová Věra, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Grafická stránka jazyka. Typy pravopisu. Pravopis, jeho vývoj a oblasti.Psaní i,í, y,ý v kořenech slov domácích, v předponě vy-,vý-, v koncovkách substantiv a adjektiv, ve složených tvarech slovesných v koncovkách příčestí minulého. Psaní skupin souhlásek. Předložky a předpony s, z. Psaní slov přejatých. Psaní velkých písmen. Čárka ve větě jednoduché. Čárka v souvětí. Interpunkční a diakritická znaménka. Typografická pravidla.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pracovní činnosti (dílny), Skupinová konzultace, Cvičení, Samostudium studentů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 22 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět podává souvislou a ucelenou informaci v oblasti pravopisu českého jazyka (upravených pro potřeby učitelství 1. stupně ZŠ): Osnova: Grafická stránka jazyka. Typy pravopisu. Pravopis, jeho vývoj a oblasti. Psaní i,í, y,ý v kořenech slov domácích, Psaní i,í, y,ý v předponě vy-,vý-, v koncovkách substantiv a adjektiv, Psaní i,í, y,ý ve složených tvarech slovesných v koncovkách příčestí minulého Psaní skupin souhlásek. Předložky a předpony s, z. Psaní slov přejatých. Psaní velkých písmen. Čárka ve větě jednoduché. Čárka v souvětí. Interpunkční a diakritická znaménka. Typografická pravidla. Současné pravopisné problémy.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozbor jazykového projevu studenta, Didaktický test

Samostatná cvičení k vypracování, úspěšné zvládnutí závěrečné zápočtové korektury textu, individuální konzultace a odevzdávání vypracovaných pracovních materiálů osobním kontaktem, popř. po dohodě elektronicky.
Doporučená literatura
 • Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český.
 • Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český.
 • Pravidla českého pravopisu s dodatky. Školní vydání..
 • BRABCOVÁ, R. Novinky z pravopisu a tvarosloví.. Praha, 1996.
 • BRABCOVÁ, Radoslav. Pravopis a tvarosloví : v čem často chybujeme. Vyd. 3.. Dobřichovice : KAVA-PECH, 2010. ISBN 978-80-87169-17-9.
 • ČECHOVÁ, Marie, Karel OLIVA a Petr NEJEDLÝ. Hrátky s češtinou. 2., rozš. vyd.. Praha: ISV, 2001. ISBN 80-85866-84-6.
 • ČERNÁ, A. at al. Na co se nás často ptáte. Scientia Praha, 2002. ISBN 80-7183-260-X.
 • FILIPEC, Josef a Vlasta ČERVENÁ. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1446-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr