Předmět: Komplexní jazykové rozbory

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Komplexní jazykové rozbory
Kód předmětu KPV/KJRP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vykoukalová Věra, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět podává souvislou a ucelenou informaci, která vede ke zvládnutí problematiky na teoretické i praktické úrovni v jednotlivých druzích rozborů (upravených pro potřeby učitelství 1. stupně ZŠ). Osnova: 1. rozbor komunikační situace a výstavby textu, 2. rozbor syntaktický /větný, skladebný/, 3. rozbor lexikální a slovotvorný, 4. rozbor morfologický (slovnědruhový a tvaroslovný), 5. rozbor zvukové a grafické stránky jazyka, 6. rozbor stylistický Srovnání pojetí rozborů dle M.Čechové a kol., dle J. Jelínka a kol., dle J.Hrbáčka a kol. Praktické rozbory různých druhů textů. Všestranné jazykové rozbory ve školní praxi a možnosti souhrnu učiva.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Skupinová konzultace, Individuální konzultace, Cvičení, Seminář, Samostudium studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 12 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět podává souvislou a ucelenou informaci, která vede ke zvládnutí problematiky na teoretické i praktické úrovni v jednotlivých druzích rozborů (upravených pro potřeby učitelství 1. stupně ZŠ). Osnova: 1. rozbor komunikační situace a výstavby textu, 2. rozbor syntaktický /větný, skladebný/, 3. rozbor lexikální a slovotvorný, 4. rozbor morfologický (slovnědruhový a tvaroslovný), 5. rozbor zvukové a grafické stránky jazyka, 6. rozbor stylistický Srovnání pojetí rozborů dle M.Čechové a kol., dle J. Jelínka a kol., dle J.Hrbáčka a kol. Praktické rozbory různých druhů textů. Všestranné jazykové rozbory ve školní praxi a možnosti souhrnu učiva.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Aktivní účast na seminářích, průběžné plnění seminárních úkolů, seminární práce.
Doporučená literatura
  • Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český.
  • ČECHOVÁ, Marie. Čeština - řeč a jazyk. 3., rozš. a upr. vyd.. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2011. ISBN 978-80-7235-413-9.
  • ČECHOVÁ, Marie, Karel OLIVA a Petr NEJEDLÝ. Hrátky s češtinou. 2., rozš. vyd.. Praha: ISV, 2001. ISBN 80-85866-84-6.
  • ČECHOVÁ, Marie. Komplexní jazykové rozbory. 2. uprav. vyd.. Praha: SPN, 1996. ISBN 80-85937-27-1.
  • KARLÍK, Petr, Marek NEKULA, Zdenka RUSÍNOVÁ a Miroslav GREPL. Příruční mluvnice češtiny. Vyd. 2., opr. [i.e. 4. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. ISBN 978-80-7106-624-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr