Předmět: Kurz keramiky

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Kurz keramiky
Kód předmětu KPV/KKEK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pošarová Markéta, ak. mal.
Obsah předmětu
Praktický trénink dovedností v oblasti keramiky. Seznámení se se základními technikami výstavby dutého keramického tvaru, vybavením dílny, materiály a nástroji, pálením, sušením a dekorováním keramiky. Důraz kladen na vkus, originalitu a rozvoj individuálních tvůrčích schopností.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 32 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seminář je zaměřený na zvládnutí základních praktických dovedností a znalostí potřebných pro vedení keramické dílny. Výuka probíhá formou výtvarné dílny. Osnova: Vybavení keramické dílny, pomůcky, materiály. Postupy výstavby keramického dutého tvaru (výstavba z plátu, válečková technika, vymačkávání, uzavřený tvar. skulptivní postup, keramické modelování). Dotváření povrchu (tvarování, vtlačování reliéfu, prořezávání....). Barevné dokončení keramické plastiky (engoby, glazury, barvítka), sušení, pálení.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Aktivita v seminářích, semestrální práce
Doporučená literatura
  • MATTISON, S. Jak se dělá keramika.
  • RADA, P. Techniky keramiky. Praha: Aventinum, 1996.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr