Předmět: Hra na klávesové nástroje

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Hra na klávesové nástroje
Kód předmětu KPV/KNAK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Prokeš Zbyněk, PaedDr. Ph.D.
  • Holubec Jiří, prof. PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cílem předmětu je další zdokonalování v nástrojové (klavírní a keybordové) hře. Kromě hry etud je pozornost věnována interpretaci inidividuálně vybíraných přednesových skladeb včetně písňového materiálu, vždy s ohledem na uplatnění při výuce i mimoškolních aktivitách na prvním stupni základní školy. Studenti se seznamují s hrou na keybord, možnostmi nástroje a jeho event. využitím v hudebně výchovném procesu. Součástí práce je získávání praxe ve hře podle kytarových značek, transponování písní apod.

Studijní aktivity a metody výuky
Pozorování, Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je další zdokonalování v nástrojové hře, k výuce jsou v uvedeném předmětu využívány především keyboardy. Jádrem předmětu je interpretace individuálně vybíraných přednesových skladeb z oblasti klasické i nonartificiální hudby, včetně písňového materiálu, vždy s ohledem na uplatnění materiálu při výuce i mimoškolních aktivitách na prvním stupni základní školy. Studenti se seznamují s hrou na keyboard, možnostmi nástroje a jeho využitím v hudebně výchovném procesu. Součástí práce v jednotlivých lekcích je i získávání praxe ve hře podle akordických značek, v transponování písní, v jednoduché improvizaci doprovodu a ve vytváření elementárních aranžmá interpretovaných skladeb.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Požadavky k zápočtu: docházka 80%, zvládnutí probíraných činností (skladeb)
Doporučená literatura
  • Notové materiály interpretovaných skladeb..
  • HOLUBEC, J., PRCHAL, J. Populární hudba ve škole.. Praha-Muzikservis, 1999.
  • HOLUBEC, J., PRCHAL, J., REITTEREROVÁ, V. Nebojme se klasiky.. Praha-Baerenreiter, 2007.
  • Jurkovič, P. Instrumentální soubor na škole.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr