Předmět: Česká literatura dětská 1

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Česká literatura dětská 1
Kód předmětu KPV/LD1K
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vykoukalová Věra, PhDr. Ph.D.
  • Bernt Jindřich, Mgr.
Obsah předmětu
Přehled vývoje české literatury pro děti od počátků do současnosti. Praktická práce s učebnicovým textem. Osnova: Charakteristika pohádky, teorie vzniku a třídění pohádek. Lidová pohádka a její adaptace. Vývoj české autorské pohádky. Próza s dětským hrdinou v jednotlivých historických etapách.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 22 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět Česká literatura dětská 1 sleduje vývoj pohádky a příběhů s dětským hrdinou české produkce zhruba od počátku 20. století do současnosti. Pozornost je soustředěna na charakteristiku jednotlivých období, autorské osobnosti, rozbor jejich nejvýznačnějších děl, přesah díla s uvedením originální tematiky, postupů či novátorství, kterým obohatily knižní produkci pro děti a mládež. V seminářích jsou studenti průběžně seznamováni s nejnovějšími díly našich spisovatelů s poukazem na charakteristiku jejich poetiky. Osnova: Charakteristika pohádky, teorie vzniku a třídění pohádek. Lidová pohádka a její adaptace. Vývoj české autorské pohádky. Próza s dětským hrdinou v jednotlivých historických etapách.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Rozhovor, Test

Aktivní účast na seminářích, vypracování a přednesení zadaného referátu, ústně: v rozsahu přednášky a seminářů, písemně: psaná forma předneseného referátu
Doporučená literatura
  • Další literatura bude zadána v úvodní přednášce..
  • CHALOUPKA, O. a kol. Čeští spisovatelé literatury pro děti a mládež.. Praha-Albatros, 1985.
  • URBANOVÁ, S. Historický vývoj žánrů literatury pro mládež.. Ostrava-PF, 1990.
  • VORÁČEK, J. Česká literatura pro mládež.. Praha-SPN, 1987.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr