Předmět: Asistenční praxe v ZŠ

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Asistenční praxe v ZŠ
Kód předmětu KPV/MAPZ
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Johnová Jana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Úvodní seznámení s obsahem praxe. 2. Pozorování a analýza výchovně vzdělávacího procesu v úvodu 1. ročníku. 3. Komparace požadavků na předškoláka a žáka po zahájení školní docházky. Reflexe realizované praxe.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pozorování, Skupinová konzultace, Individuální konzultace
  • Domácí příprava na výuku - 30 hodin za semestr
  • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Vstup do základního školství - pedagogická praxe v 1. ročníku ZŠ v počátku školní docházky žáků je zaměřena na postupné seznamování studenta s charakterem práce v primárním vzdělávání, které bezprostředně navazuje na předškolní výchovu. Cílem je pozorování a analýza průběhu výchovně-vzdělávacího procesu z hlediska činnosti učitele i žáků a jejich vzájemné interakce s akcentem na výchovné působení a jeho návaznost na předškolní vzdělávání. Činnosti asistentského charakteru navazují na praktické zkušenosti studenta z MŠ. Plní funkci orientace ve školském terénu, praktického seznamování s organizací vyučování, specifiky žáků mladšího školního věku apod. Studenti jsou rozděleni do 1. tříd spolupracujících základních škol. Průběžně si vedou pedagogický deník.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Účast na cvičeních, seminární práce, zápočtový pohovor - reflexe realizované praxe.
Doporučená literatura
  • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V.. Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno:Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-1829-0.
  • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V.. Školní zralost. Co by mělo umět dítě před vstupem do školy. Brno:Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2569-4.
  • JEŘÁBEK, J., TUPÝ, J., eds.. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha, 2016. ISBN 978-80-7367-647-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr