Předmět: Biologie dítěte

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Biologie dítěte
Kód předmětu KPV/MBID
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Anděl Petr, doc. RNDr. CSc.
 • Modrá Jana, Mgr.
Obsah předmětu
Základy anatomie a fyziologie člověka, věkové zvláštnosti ve vývoji dětí, zásady zdravé výživy, hygiena předškolní a školní práce. Zvláštní pozornost je věnována individuálnímu vývoji dětí, vývojovým poruchám, specifické práci s dětmi předškolního věku a problematice biologických aspektů při přechodu dítěte z mateřské školy na základní školu. Součástí je i výuka základů první pomoci.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Projektová výuka
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty se základy biologie člověka zaměřenými na problematiku dětí předškolního věku a prvního stupně základní školy. Probírají se základy anatomie a fyziologie člověka, věkové zvláštnosti ve vývoji dětí, zásady zdravé výživy, hygiena předškolní a školní práce. Zvláštní pozornost je věnována individuálnímu vývoji dětí, vývojovým poruchám, specifické práci s dětmi předškolního věku a problematice biologických aspektů při přechodu dítěte z mateřské školy na základní školu. Součástí je i výuka základů první pomoci.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Vstupní úroveň znalostí: Pro absolvování se předpokládají vstupní znalosti biologie člověka na úrovni gymnázia. Pro absolventy jiných typů škol (především technických) se k doplnění vstupních znalostí doporučuje učebnice: Novotný I. et Hruška M.: Biologie člověka pro gymnázia. Fortuna, Praha 1995. Požadavky na zápočet: vypracování seminární práce. Zkouška se skládá z písemného testu.
Doporučená literatura
 • DYLEVSKÝ, I.; TROJAN S. Somatologie 1, 2. Učebnice pro SZŠ. Avicenum, Praha 1990..
 • KLEMENTA, J. a kol. Somatologie a antropologie. SPN, Praha, 1981.
 • KOČÁREK, E. Biologie člověka. Praha, 2010. ISBN 978-80-86960-47-0.
 • KOPECKÝ, M. Somatologie. Olomouc, 2010. ISBN 978-80-244-2271-8.
 • MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro učitele.. Praha, 2016. ISBN 978-80-246-3357-2.
 • MALÁ, H.; KLEMENTA, J. Biologie dětí a dorostu. SPN, Praha, 1985..
 • NOVOTNÝ, I., HRUŠKA, M. Biologie člověka: [pro gymnázia]. Praha, 2008. ISBN 978-80-7373-007-9.
 • NOVOTNÝ, I.; HRUŠKA, M. Biologie člověka pro gymnázia. Fortuna, Praha, 1995..
 • SKUTILOVÁ, V. Somatologie nejen pro speciální pedagogy.. Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-426-7.
 • SMITH, T. Encyklopedie lidského těla.. Praha, 2005. ISBN 80-7309-368-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr