Předmět: Manuální činnosti v PV

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Manuální činnosti v PV
Kód předmětu KPV/MCPP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pošarová Markéta, ak. mal.
  • Coganová Šárka, Mgr.
  • Valešová Hana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tradiční a netradiční přístupy v ploše a prostoru (objektová tvorba, materiálové události, dialogy s předměty, setkání s prostředím, postupy akční tvorby, návraty k přírodě, zkušenosti vlastního těla). Práce s náčrtky a návrhem. Realizace a prezentace vlastní tvorby. Lidové umění, soudobá řemesla (tkaní, niťák, šití, košikářská technika, keramika, šperk, české soudobé umělecké sklo). Plakát, základy designu. Dekor. Výstavnictví.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje s tradičními a uměleckými řemesly a možnostmi jejich využití v pracovních činnostech. Výuka probíhá formou výtvarné dílny. Osnova: Tradiční a netradiční přístupy v ploše a prostoru. Práce s náčrtky a návrhem. Realizace a prezentace vlastní tvorby. Lidové umění, soudobá řemesla (tkaní, niťák, šití, košikářská technika, keramika, šperk, české soudobé umělecké sklo). Plakát, základy designu. Dekor. Výstavnictví. V rámci seminární práce studenti navrhnou, realizují a prezentují vlastní projekt.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

splnění všech praktických úkolů, metodický zápis a hodnocení praktických úkolů v seminářích, seminární práce
Doporučená literatura
  • ROESELOVÁ, V. Námět ve VV. Praha: Sarah, 1995.
  • ROESELOVÁ, V. Techniky ve VV. Praha: Sarah, 1996. ISBN 80-902267-1-X.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr