Předmět: Didaktika dramatické výchovy

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktika dramatické výchovy
Kód předmětu KPV/MDDR
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Johnová Jana, PhDr. Ph.D.
  • Slabáková Nikola, MgA. Ph.D.
  • Příšovská Lucie, Mgr.
Obsah předmětu
Studenti rozvíjejí schopnosti a dovednosti potřebné k praktickému zvládání jednotlivých metod a technik dramatické výchovy. Osvojí si základní poznatky a metodické postupy při vedení dětí v dramatické lekci. Naučí se využívat metody a techniky dramatické výchovy tak, aby je byl schopen aplikovat ve výchovných aktivitách s dětmi v MŠ.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 16 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti rozvíjejí schopnosti a dovednosti potřebné k praktickému zvládání jednotlivých metod a technik dramatické výchovy. Osvojí si základní poznatky a metodické postupy při vedení dětí v dramatické lekci. Naučí se využívat metody a techniky dramatické výchovy tak, aby je byl schopen aplikovat ve výchovných aktivitách s dětmi v MŠ.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Systematické pozorování studenta

Aktivní účast na cvičení, příprava, realizace a reflexe dramatické lekce, absolvování a adekvátní zvládnutí samostatných výstupů s dětmi v MŠ.
Doporučená literatura
  • BAUDISOVÁ, A. Hry a cvicení pro dramatickou výchovu. Praha, Portál 1997..
  • BUDINSKÁ, H. Hry pro šest smysl?. Praha, Artama 1992..
  • WAY, B. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha, ISV 1996..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr