Předmět: Didaktika hudební výchovy

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktika hudební výchovy
Kód předmětu KPV/MDHU
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Konvalinková Jana, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy přednášky i cvičení: 1. Hudební vývoj dítěte v předškolním věku 2. Cíle a úkoly předškolní HV 3. Psychologické předpoklady pro hudební rozvoj dítěte, vnitřní a vnější činitelé, podmínky hudebního rozvoje 4. Pěvecké činnosti - pěvecké návyky, pěvecký rozsah u jednotlivých věkových skupin, hlasová hygiena, zpěvníky vhodné pro MŠ 5. Pěvecké činnosti - nácvik písně, motivace, kritéria výběru vhodné písně, příklady vhodného výběru písní 6. Poslechové činnosti - formy poslechu, způsoby práce s poslechem, kritéria výběru skladeb, příklady vhodného repertoáru 7. Pohybové činnosti - vhodné pohybové prvky, druhy pohybových činností ( pohybové hry, hry se zpěvem, taneční hry - příklady) 8. Instrumentální činnosti - charakteristika, nástroje používané při IČ, práce s nástroji, jejich využití při doprovodu písní, při poslechu a při pohybových činnostech, praktická znalost hry na nástroje. 9. Orffův Schulwerk, Česká Orffova škola, další systémy - Kodály atp. 10. Odborná literatura, periodika, pomůcky pro činnosti v MŠ.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Prezentace a obhajoba písemné práce, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Demonstrace dovedností studentů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje se základními principy hudebních činností v prostředí mateřských škol. Poskytuje základní teoretický a praktický rámec pro umělecké, tvořivé metody a aktivity hudebních činností v mateřských školách.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia, Test

Účast na cvičeních 880% účast na cvičeních Zpracování vybrané literatury ( min 2000 znaků ) a její prezentace před spolužáky Aktivní zapojení do hudebních činností Vypracování projektu - 5 dní s hudebními činnostmi v MŠ, prezentace činností v kolektivu Splnění průběžných testů - konec října, konec listopadu, zápočtový týden0%, prezentace, seminární práce.
Doporučená literatura
 • HERDEN, J., JENČKOVÁ, E., KOLÁŘ, J.. Hudba pro děti.. Praha: Karolinum., 1992. ISBN 80-7066-522-X.
 • JENČKOVÁ, E.. Hudba v současné škole.. Hradec Králové: Tandem, 2005. ISBN 80-869010-3-3.
 • RAKOVÁ, M., ŠTÍPLOVÁ, L., TICHÁ, A. Zpíváme a nasloucháme hudbě s nejmenšími.. Praha, 2009. ISBN 978-80-7367-543-1.
 • RAKOVÁ, M., ŠTÍPLOVÁ, L., TICHÁ, A.. Zpíváme a tvoříme s malými.. Praha: Edika, 2012. ISBN 978-80-266-0067-1.
 • RAKOVÁ, M., TICHÁ, A.. Zpíváme si a hrajeme si s nejmenšími. 3. vyd.. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0629-3.
 • Tichá, A. Učíme děti zpívat. Praha, 2014. ISBN 978-80-262-0648-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr