Předmět: Didaktika hudební výchovy 1

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktika hudební výchovy 1
Kód předmětu KPV/MDHV
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Konvalinková Jana, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata: 1. Význam hudby a její funkce v životě člověka 2. Cíl, úkoly a obsah hudební výchovy v předškolní výchově 3. Psychologické základy hudební výchovy (hudební vývoj dítěte, hudební schopnosti a nadání) 4. Rozvoj hudebních schopností dětí 5. Didaktické zásady v hudební výchově 6. Hudebně výchovné systémy - Orff, Kodály, Kabalevskij, Willems, waldorfská pedagogika a pedagogika Montessori 7. Dětská hudební tvořivost - rytmus a hry s rytmem, práce s říkadlem, lidová píseň - rytmické, melodické, poslechové a intonační hry 8. Pěvecká výchova 9. Instrumentální činnosti - Orffův instrumentář

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Demonstrace dovedností studentů, Cvičení, Prezentace práce studentů
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 6 hodin za semestr
Výstupy z učení
Témata: 1. Význam hudby a její funkce v životě člověka 2. Cíl, úkoly a obsah hudební výchovy v předškolní výchově 3. Psychologické základy hudební výchovy (hudební vývoj dítěte, hudební schopnosti a nadání) 4. Rozvoj hudebních schopností dětí 5. Didaktické zásady v hudební výchově 6. Hudebně výchovné systémy - Orff, Kodály, Kabalevskij, Willems, waldorfská pedagogika a pedagogika Montessori 7. Dětská hudební tvořivost - rytmus a hry s rytmem, práce s říkadlem, lidová píseň - rytmické, melodické, poslechové a intonační hry 8. Pěvecká výchova 9. Instrumentální činnosti - Orffův instrumentář
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Písemná práce, Praktická zkouška

Aktivní zapojení při osvojování didakticko-hudebních dovedností, 90% účast na cvičeních předmětu, ověřování metodických postupů v samostatných vstupech během zkoušky, vytvoření vlastnoručních pomůcek potřebných k osvojení didaktické práce, seminární práce.
Doporučená literatura
  • DANIEL, L. Kapitoly z didaktiky hudební výchovy.. Olomouc-RUP, 1984.
  • DUZBABA, O. Hudební výchova pro studium učitelství 1.-4. ročníku ZŠ. Praha: SPN, 1980.
  • LASEVIČOVÁ, J. Didaktika hudební výchovy pro učitele primárního vzdělávání. Ostravská univerzita, 2004..
  • POPOVIČ, M. Vybrané kapitoly z didaktiky hudební výchovy.. Ústí nad Labem-PF, 1979.
  • SEDLÁK, F. Didaktika hudební výchovy.. Praha-SPN, 1985.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr