Předmět: Didaktika výtvarných činností

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktika výtvarných činností
Kód předmětu KPV/MDIV
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Valešová Hana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy - přenášky, cvičení: 1. Historický vývoj kreslení a výtvarného vzdělávání. Místo a úloha výtvarné výchovy v předškolní výchově. 2. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, školní vzdělávací program. 3. Osobnost učitele. Pedagogické postupy a strategie. 4. Ontogeneze dětského výtvarného projevu a jeho diagnostika. Charakteristické znaky dětské kresby. Typologie a individualita. 5. Plánování, realizace a hodnocení výtvarných činností. 6. Metodická příprava výtvarných aktivit. Téma - výtvarný problém - technika. 7. Příklady dobré praxe.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace práce studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Projekt individuální - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje s historií a současností předškolního výtvarného vzdělávání, prezentuje soudobé pojetí výtvarných činností ve vztahu k vývoji dětského výtvarného projevu a kurikulárním dokumentům (RVP). Studenti se naučí plánovat a metodicky připravit různé typy výtvarných aktivit. Obsah cvičení navazuje na témata z přednášek a prakticky je rozvíjí.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia, Test

Účast na cvičeních, prezentace seminární práce, písemný test.
Doporučená literatura
  • BEZDĚKOVÁ, L., KUBECOVÁ, M., KUPCOVÁ, Z., VÁŇOVÁ, H. Rozvíjíme výtvarné dovednosti a fantazii dětí. Praha: Raabe, 2016. ISBN 978-80-7496-274-5.
  • HAZUKOVÁ, H. Výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe, 2011. ISBN 978-80-87553-30-5.
  • KRUPOVÁ, D.. Umělci v mateřské škole. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-2662-1120-.
  • NÁDVORNÍKOVÁ, H., HANZOVÁ, B., HAZUKOVÁ, H., LEŽAROVÁ, L., PIŠLOVÁ, S., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÁCHOVÁ, A. Rozvíjíme vnímání a tvořivost dětí. Praha: Raabe, 2014. ISBN 978-80-7496-163-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr