Předmět: Didaktika jazykové a literární výchovy

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktika jazykové a literární výchovy
Kód předmětu KPV/MDJL
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Johnová Jana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy - přednášky: 1-2. Jazyková a literární výchova v MŠ - cíle, náplň, osobnost učitele. 3-4. Jazyková a literární výchova - využití pomůcek. 5-6. Rozvoj čtenářských dovedností - strategie v MŠ. 7-10. Práce s literárním textem - metody evokace. 11-14. Práce s literárním textem - metody reflexe. Tematické okruhy - cvičení - formou činnostní výuky: 1-2. Knihovna v MŠ. 3-4. Motivace k práci s literárním textem. 5-6. Řízené čtení v mateřské škole. 7-10. Sdílení zážitků ve skupině. 11-12. Prohlížení knih - sdílení ve skupině. 13-14. Předčítání literárního textu pro děti v mateřské škole.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Prezentace a obhajoba písemné práce
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 22 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s didaktickými principy jazykové a literární výchovy v předškolním vzdělávání. Zaměřuje se kromě teorie především na praktickou činnostní výuku, jejíž metodiku studenti uplatní v praxi, a to formou herních aktivit. Náplň semináře koresponduje s požadavky na rozvíjení předčtenářské gramotnosti.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Prezentace, seminární práce, písemná zkouška.
Doporučená literatura
  • BEDNÁŘOVÁ, J. Čtením ke kritickému myšlení. Jablonné nad Orlicí: Akord, 2018.
  • HNÍK, O. Didaktika literatury: výzvy oboru. Praha: Karolinum, 2014.
  • HNÍK, O. Hravá interpretace v hodinách čtení a literární výchovy. Jinočany: H + H, 2007.
  • PRŮCHA, J. Dětská řeč a komunikace. Praha: Grada, 2011.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr