Předmět: Didaktika matematicko-přírodovědných představ

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktika matematicko-přírodovědných představ
Kód předmětu KPV/MDMP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Příhonská Jana, doc. RNDr. Ph.D.
 • Šulcová Věra, Mgr.
Obsah předmětu
Tematické okruhy - přednášky: 1. Základní charakteristika dětí předškolního věku. 2. Vývoj poznávacích schopností a početních představ u dětí v předškolním období. 3. Předmatematické představy ve vzdělávacích oblastech RVP PV. 4. Zobrazení prostoru kreslením a modelováním. 5. Transformace v předmatematické gramotnosti. 6. Matematika všemi smysly aneb Hejného metoda v MŠ. 7. Vytváření předčíselných představ s možnou prevencí speciálních poruch. Tematické okruhy - cvičení: 1. Smyslové vnímání, postupný vývoj dětí 5-7 letých. 2. Spojení rozvoje předmatematických představ s rozvojem celé osobnosti. 3. Základní pojmy v matematice - numerologie, matematické věty, relace a práce s nimi. 4. Předmatematické představy ve vzdělávacích oblastech RVP PV. 5. Vývoj poznávacích schopností a početních představ u dětí. 6. Vývoj matematického myšlení - slova na principu porovnávání, umístění spojená s časovými údaji. 7. Orientace v rovině, koordinace ruky a oka. Logická řeč. 8. Práce s mřížkou - zrakové vnímání. 9. Matematické hry, didaktické prostředky. 10. Organizační formy předmatematické výchovy. 11. Hejného matematika - krokování, schody, kostka. 12. Klasifikace speciálních poruch učení. 13. Současně modelujeme a kreslíme. Zobrazení postavy, orientace v prostoru. 14. Písemná práce, podklady ke zkoušce.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 2 hodiny za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem je vybavit studenty poznatky, návyky a dovednostmi k rozvoji předmatematických a přírodovědných představ dětí předškolního věku. Seznámit studenty s didaktickými postupy a metodami k rozvoji matematicko přírodovědné gramotnosti dětí.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní zkouška, Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta

Účast na cvičeních, prezentace, seminární práce.
Doporučená literatura
 • BLAŽKOVÁ, R.. Dyskalkulie a další specifické poruchy učení v matematice.. Brno: Masarykova univerzita v Brně., 2009. ISBN 978-80-210-5047-1.
 • BLAŽKOVÁ, R.. Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. Brno:Paido, 2000. ISBN 80-85931- 89-3.
 • FUCHS, E., LIŠKOVÁ, H., ZELENDOVÁ, E. Rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku.. JČMF Praha, 2015. ISBN 978-80-7015 -022-.
 • HEJNÝ, M., KUŘINA, F. Dítě, škola a matematika.. Praha: Portál, 2001. ISBN 978-80-7367-397-.
 • KASLOVÁ, M. Předmatematické činnosti v předškolním vzdělávání.. Praha: Raabe., 2010. ISBN 978-80-86307- 96-.
 • KUŘINA, F. Matematika a porozumění světu.. Praha: Academia., 2009. ISBN 978-80-200-1743-7.
 • MATĚJČEK, Z. Dyslexie. Praha : SPN, 1987. 236 s.
 • MATĚJČEK, Z. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte: normy vývoje a vývojové milníky z pohledu psychologa: základní duševní potřeby dítěte: dítě a lidský svět.. Praha: Grada, 2005. ISBN 978-80-247-0870-6.
 • PAPÍK, R. Naučte se číst. Praha : Grada, 1992. 184 s.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr