Předmět: Didaktika pracovních činností v MŠ

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktika pracovních činností v MŠ
Kód předmětu KPV/MDPR
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pechová Zuzana, Mgr. Ph.D.
  • Valešová Hana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Principy a zásady didaktiky pracovních činností. 2. Cíle a úkoly pracovních činností. 3. Pracovně orientační hry a vycházky jako součást rozvoje dítěte předškolního věku. 4. Příprava na pracovní činnosti - námět a jeho volba a vzdělávací cíle, potřeby a pomůcky, bezpečnost práce. 5. Motivace k pracovním činnostem, reflexe pracovních činností, prezentace výsledků. 6. Práce s drobným materiálem, přírodniny a přírodní materiály, techniky a postupy práce. 7. Práce s textilem, textilní výtvarné a rukodělné techniky, lidová tvorba. 8. Práce s drobným technickým materiálem, techniky a postupy práce. 9. Práce se stavebnicí, konstrukční činnosti, techniky a postupy práce. 10. Práce s papírem, techniky a postupy práce. 11. Připravenost dítěte na dílčí úkoly a pro práci s materiály. 12. Hodnocení v pracovních činnostech. 13. Pokusy, zkoumání, hra, manipulace s materiály. 14. Organizace práce, individuální a skupinová práce a její specifika, diferenciace zadání.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Skupinová konzultace, Přednáška, Cvičení
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 24 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá didaktickými principy výuky pracovních činností v mateřské škole, které jsou nahlíženy jak z obsahu výuky předmětu tak jeho organizace. Prakticky zaměřené činnosti zprostředkovávají studentům práci s konkrétními materiály v pracovních činnostech, motivační, reflektivní složku výuky a její přípravu. Důraz je kladen na činnostní, experimentální, prožitkovou a estetickou složku výuky pracovních činností a její specifika v předškolním vzdělávání. Témata cvičení jsou provázána s tématy přednášek.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Účast na cvičeních, prezentace, seminární práce.
Doporučená literatura
  • HONZI?KOVA?, J. Lidove? tradice v pracovni? vy?chove?. Plzeň, 2005. ISBN 80-7020-148-7.
  • HONZÍKOVÁ, J. Pracovní výchova s didaktikou.. Plzeň, 2005. ISBN 80-7020-148-7.
  • HONZÍKOVÁ, J. Teorie a praxe tvor?ivosti v pracovni? vy?chove?. Plzeň, 2005. ISBN 80-7020-124-X.
  • ŠTĚPÁNOVÁ, G. Praktické činnosti 1.. Brno, 2008.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr