Předmět: Didaktika dramatické výchovy v MŠ

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktika dramatické výchovy v MŠ
Kód předmětu KPV/MDRY
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Johnová Jana, PhDr. Ph.D.
 • Slabáková Nikola, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Divadelnost a dramatičnost jako principy umění, života a edukace. 2. Vztah mezi divadlem a dramatem. 3. Cíle oboru v oblasti esteticko-výchovné a cíle oboru v oblasti osobnostní a sociální výchovy. 4. Různé formy a úrovně hraní rolí ve fiktivních dramatických situacích. 5. Využití her v dramatické výchově. 6. Metody a techniky dramatické a divadelní výchovy (nonverbální, verbální, s užitím prvků jiných umění). 7. Strukturované drama. 8. Využití hudby, rozvíjení pohybu. 9. Reflexe jako nedílná součást dramatické výchovy. 10. Metody a techniky řízení procesů učení prostřednictvím metod dramatické/divadelní výchovy (s akcentem na vedení reflexí). 11. Využití literárních textů v dramatické výchově. 12. Vztah divadelní/dramatické výchovy k dalším výchovám (globální, multikulturní, osobnostní a sociální, environmentální, mediální atd.). 13. Vlastní výstupy studentů.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
V rámci výuky student rozvíjí schopnosti a dovednosti potřebné k praktickému zvládání jednotlivých metod a technik dramatické výchovy. Osvojí si základní poznatky a metodické postupy pro vedení dětí. Naučí se využívat metody a techniky dramatické výchovy tak, aby je byl schopen aplikovat ve výchovně-vzdělávacím procesu v MŠ. Současně je v rámci práce s literárními texty rozvíjena čtenářská pregramotnost. Na témata přednášek navazuje výuka v rámci seminářů.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Systematické pozorování studenta

Aktivní zapojení do dramaticko-výchovných aktivit.
Doporučená literatura
 • BLÁHOVÁ, K.. Uvedení do systému školní dramatiky. Praha, 1996. ISBN 80-7068-070-9.
 • KOŤÁTKOVÁ, S.. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy.. Praha, 1998. ISBN 80-7184-756-9.
 • MACHKOVÁ, E.. Improvizace s příběhem v angloamerickém dramatu.. Praha, 1996. ISBN 80-85883-16-3.
 • MACHKOVÁ, E.. Jak se učí dramatická výchova.. Praha, 2007. ISBN 978-80-7331-089-9.
 • MACHKOVÁ, E.. Metodika dramatické výchovy.. Praha, 2011. ISBN 978-80-7068-250-0.
 • MACHKOVÁ, E.. Úvod do studia dramatické výchovy.. Praha, 2007. ISBN 978-80-7068-207-4.
 • MORGANOVÁ, N.,SAXTONOVÁ, J.. Vyučování dramatu. Praha, 2001. ISBN 80-901660-2-4.
 • VALENTA, J.. Kapitoly z teorie výchovné dramatiky. Praha, 1995.
 • VALENTA, J.. Metody a techniky dramatické výchovy.. Praha, 1998. ISBN 80-86106-02-0.
 • WAY,B. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha, 1996. ISBN 80-901660-2-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr