Předmět: Dítě a jeho svět

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Dítě a jeho svět
Kód předmětu KPV/MDSV
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Anděl Petr, doc. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Přednášky - tematické okruhy: 1. Vesmír, Sluneční soustava, pohyb Země kolem Slunce, roční období na Zemi. 2. Země, velikost, tvar, moře a pevnina, světadíly, Evropa. 3. Česká republika. 4. Život na Zemi. Jednota a pestrost života. Základy taxonomického systému organismů. 5. Krajina jako prostor tvořený přírodní i lidskou činností, morfologie krajiny. 6. Prostředí, ve kterém žijeme, naše obec. 7. Co nás ohrožuje, dopravní situace. 8. Člověk, vývoj působení člověka na přírodu, sídelní, dopravní a průmyslová infrastruktura. 9. Lidská společnost, organizace společnosti v kulturních podmínkách ČR, základy demografie. 10. Dítě a společnost, život ve společnosti, rozmanitost kultur. 11. Moje tělo, režim dne, životospráva. 12. Dítě a jeho nejbližší sociální svět, moje rodina. 13. Dítě a ten druhý, zásady komunikace, dětské kolektivy. 14. Předměty, které nás obklopují. Cvičení: Tematické okruhy cvičení jsou stejné jako u přednášek. Cvičení následující po přednášce se zabývá stejným tematickým okruhem a je zaměřeno na praktické procvičování znalostí z přednášek a na didaktické otázky předávání těchto znalostí dětem.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Cvičení
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený pohled na svět, který obklopuje nás i děti. Používán je hierarchický přístup od popisu největších objektů (vesmíru) až ke konkrétnímu sociálnímu mikrosvětu, který dítě bezprostředně obklopuje. Zdůrazněny jsou vzájemné vazby mezi jednotlivými úrovněmi a nutnost komplexního pohledu. Součástí je i osvojení si základní odborné terminologie pro popis světa kolem nás.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce, Test

Účast na cvičeních, seminární práce. Písemná test.
Doporučená literatura
 • ANDÉRA, M. Encyklopedie naší přírody. Praha, 2000. ISBN 80-7209-231-6.
 • HERINK, J., TLACH, S. Základy zeměpisných znalostí. Praha, 2010. ISBN 80-86034-67-4.
 • JELÍNEK, ZICHÁČEK, V. Biologie pro gymnázia. Olomouc, 2014. ISBN 978-80-7182-338-4.
 • KVASNIČKOVÁ, D. Základy biologie a ekologie. Praha, 2013. ISBN 978-80-7373-120-5.
 • ŠMELOVÁ, E., PRÁŠILOVÁ, M. Didaktika předškolního vzdělávání.. Praha, 2018. ISBN 978-80-262-1302-4.
 • TOMEK, Karel. Vlastivěda 4, 5: příručka pro učitele.. Olomouc, 1997. ISBN 80-85806-21-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr