Předmět: Dramatická výchova

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Dramatická výchova
Kód předmětu KPV/MDVY
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Johnová Jana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata: 1. Dramatická výchovy v průběhu 20. století. 2. Dramatická výchova po roce 1989. 3. Cíle a hodnoty dramatické výchovy. 4. Principy dramatické výchovy 5. Reflexe jako nedílná součást dramatické výchovy. 6. Formy dramatické výchovy 7. Osobnost učitele. 8. Metody a techniky dramatické výchovy.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti si osvojí základní poznatky z oboru dramatická výchova. Cílem předmětu je přiblížit studentům obor v jeho historickém kontextu, objasnit jeho podstatu, cíle a hodnoty. Seznámit je s metodami a technikami dramatické výchovy, které si prakticky osvojí. Témata: 1. Dramatická výchovy v průběhu 20. století. 2. Dramatická výchova po roce 1989. 3. Cíle a hodnoty dramatické výchovy. 4. Principy dramatické výchovy 5. Reflexe jako nedílná součást dramatické výchovy. 6. Formy dramatické výchovy 7. Osobnost učitele. 8. Metody a techniky dramatické výchovy.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Systematické pozorování studenta

Aktivní účast, příprava dramaticko-výchovné aktivity, absolvování a adekvátní zvládnutí samostatného výstupu.
Doporučená literatura
  • CÍSAŘ, J. Proměny divadelního jazyka. Praha, Melantrich 1986..
  • MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy, Praha, artama 1999..
  • VALENTA, J. Kapitoly z teorie výchovné dramatiky. Praha, ISV 1995..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr