Předmět: Ekologie v předškolní výchově

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Ekologie v předškolní výchově
Kód předmětu KPV/MEKV
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Anděl Petr, doc. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Přednášky - tematické okruhy: 1. Úvod do environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), principy ochrany životního prostředí. 2. Metodika EVVO, základní principy, vybrané metodické postupy ve třídě i v terénu, výukové programy. 3. Filosofie a ochrana životního prostředí, ekosofie, filosofie úcty k životu. 4. Strategie udržitelného rozvoje, aplikace principů UR v mateřské škole, princip osobní odpovědnosti. 5. Ochrana obyvatel. 6. Ochrana ovzduší. 7. Ochrana vod. 8. Ochrana půd a horninového prostředí. 9. Ochrana flóry, fauny a ekosystémů. 10. Ochrana krajiny. 11. Zapojení veřejnosti do ochrany životního prostředí. 12. Výchova dětí k racionálnímu hospodaření s energetickými a materiálními zdroji, praktické činnosti v MŠ. 13. Výchova dětí k citlivému vztahu k přírodě, praktické činnosti v MŠ. 14. Závěr, začlenění EVVO do celkového systému výchovy a vzdělávání v MŠ. Cvičení: Tematické okruhy cvičení jsou stejné jako u přednášek. Cvičení následující po přednášce se zabývá stejným tematickým okruhem a je zaměřeno na praktické procvičování znalostí z přednášek a na didaktické otázky předávání těchto znalostí dětem.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Cvičení
  • Semestrální práce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 12 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s obecnými principy přístupu k ochraně životního prostředí, se širším společenským a etickým rámcem, který se potom promítá do práce v mateřských školách. Součástí je přehled hlavních environmentálních problémů jednotlivých složek životního prostředí a způsoby jejich ochrany. Bez těchto znalostí nelze chápat důvody praktických ochranářských opatření. Současně jsou v rámci cvičení diskutovány a procvičovány praktické postupy každodenní aplikace principů udržitelného rozvoje na chod školky a výchovu dětí.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Test

Účast na cvičeních, písemný test.
Doporučená literatura
  • ANDÉL, P. Ochrana životního prostředí pro učitele základních škol.. Liberec, 2014. ISBN 978-80-7494-051-4.
  • ANDÉRA, M. Encyklopedie naší přírody. Praha, 2000. ISBN 80-7209-231-6.
  • KVASNIČKOVÁ, D. Základy biologie a ekologie. Praha, 2013. ISBN 978-80-7373-120-5.
  • MÁCHAL, A. Praktická ekologická výchova. Brno, 2000. ISBN 80-902954-0-1.
  • PIKE, G., SELBY, D. Globální výchova. Praha, 1994. ISBN 80-85623-98-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr